Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.19
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Кафедра ПЗ
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи систематизує та поглиблює компетентності магістерської підготовки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення (курсовий проект) Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Пояснювальна записка повинна мати таку структуру: титульний аркуш; завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи; анотація українською мовою; анотація англійською мовою; реферат українською мовою (якщо планується захист іноземною мовою); реферат іноземною мовою (переклад реферату, якщо планується захист іноземною мовою); зміст; перелік скорочень, символів і спеціальних термінів (за необхідністю); вступ; аналітичний розділ; теоретичний розділ; розділ програмної реалізації; дослідницький розділ; висновки; перелік використаних джерел; додатки.
Методи та критерії оцінювання: Магістерська кваліфікаційна робота допускається до захисту тільки якщо її показник оригінальності становить 70-100% . Магістерська робота захищається публічно. Магістрантові дається до 15 хвилин на розкриття змісту кваліфікаційної роботи, тобто, на доповідь з презентацією та показ відео-ролика, що демонструє роботу розробленого ПЗ. Після цього магістрант відповідає на запитання ДЕК. Запитання можуть стосуватися як суто теми кваліфікаційної роботи, так і мати загальний характер в межах змісту навчальних дисциплін спеціальності. З дозволу голови ДЕК запитання можуть задавати всі присутні на захисті. Коли запитання вичерпані, секретар ДЕК зачитує відгук керівника та оцінку рецензента. Магістрант дає відповідь на зазначені зауваження, і на цьому його захист завершується. Процедура повторюється для всіх студентів, що захищаються в один день, на одному і тому ж засіданні ДЕК. Після доповідей всіх магістрантів в межах одного засідання ДЕК комісія повинна прийняти рішення про їхні оцінки і оголосити їй у той же день. Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених при захисті магістерської кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння студентам-випускникам відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видачу дипломів (загального зразка чи з відзнакою), приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. При оцінюванні кваліфікаційної роботи враховують рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки магістранта, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи магістранта відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу, за середнім інтервальним значенням шкали оцінювання в НУ "Львівська політехніка"
Рекомендована література: 1. Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2033/reglament-perevirki-na-akademichniy-plagiat.pdf 2. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання/ Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – Київ: ДП "УкрНДНЦ", 2017. – 31 с. 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 4. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2032/svo-0313-pro-atestaciyu-zdobuvachiv-vischoi-osviti-ta-robotu-ekzamenaciynikh-komisiy.pdf. 5. IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. – ІЕЕЕ, 1998. – 37 с. IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions, in IEEE Std 1016-1998 , vol., no., pp.1-23, 4 Dec. 1998, doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88828. IEEE Standard for Software User Documentation, in IEEE Std 1063-2001 , vol., no., pp.1-24, 20 Dec. 2001, doi: 10.1109/IEEESTD.2001.93368. 6. Методологія та методика наукового дослідження: навчальний посібник / В. О. Вихрущ, Ю. М. Козловський, Л. І. Ковальчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 328 с. 7. Методологія і принципи наукових досліджень: навчальний посібник / Х. С. Соболь, Н. І. Петровська, О. М. Гуняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 92 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).