Методи та засоби комп'ютерного навчання

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, к.т.н., доц. Андрущак Назарій Анатолійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність створювати та використовувати на практиці алгоритми комп’ютерного навчання із застосуванням мови програмування Python, а також знати як аналізувати та відображати результати таких обчислень та моделювання. Оволодіння сучасними алгоритмами аналізу даних та покращити навики працювати самостійно (проект), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Системне програмування, Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій Кореквізити: Системи штучного інтелекту, Розпізнавання образів і комп’ютерний зір
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методи на засоби комп’ютерного навчання» розроблена для студентів кваліфікаційного рівня магістр Національного університету «Львівська політехніка». В основу навчальної дисципліни покладено засвоєння теоретичних основ методів та засобів, які використовуються в комп’ютерному навчанні, розвинути навики студентів для кращого розумінні основних ідей, що лежать в основі цих методів та засобів, навчити студентів роботі з програмним забезпеченням, яке реалізує алгоритми машинного навчання. Як основна мова програмування для реалізації алгоритмів комп’ютерного навчання використовується Python. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати основні методи та засоби комп’ютерного навчання, основи теорії комп’ютерного навчання, методи мінімізації середнього ризику щодо комп’ютерного навчання, особливості комп’ютерного навчання з/без вчителя, проводити оцінку якості комп’ютерного навчання, вирішувати прикладі задачі пов’язані із застосуванням алгоритмів комп’ютерного навчання
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань 1. Письмовий екзамен. 2. Захист лабораторних робіт. 3. Представлення та захист проекту. Критерії оцінювання Разом за дисципліну – 100 балів, з них: Лабораторні роботи (5 шт) – 25 балів Розрахункова робота (1 шт) – 20 балів Екзаменаційна робота (1 шт) – 55 балів
Рекомендована література: 1. Андрущак Н.А. Методи та засоби комп’ютерного навчання: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 224 с. 2. Андрущак Н.А. Методи та засоби комп’ютерного навчання: лабораторний практикум для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 125 с. 3. Mitchell T. Machine learning / T. Mitchell. – McGraw Hill, 1997. 4. Hastie T. The elements of statistical learning / T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. – Springer, 2001. 5. Ripley B. D. Pattern recognition and neural networks / B. D. Ripley. – Cambridge University Press, 1996. 6. Bishop C. M. Pattern recognition and machine learning / C. M. Bishop. – Springer, 2006. 7. Duda R. O. Pattern classification / R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork. – New York : JohnWiley and Sons, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).