Методи побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в автоматизованому проектуванні

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.E.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент каф. САП, к.т.н. Маркелов Олександр Едуардович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти застосовувати моделі поведінки користувачів програмного забезпечення при описі прототипів графічних інтерфейсів; вміти створювати сценарії інтерактивної взаємодії користувача із системати автоматизованого проектування; • визначати ергономічні недоліки у різних існуючих програмних системах; формулювати вимоги, критеріх до модифікації; • конструювати різноманітні альтернативні варіанти користувацьких інтерфейсів під різні платформи відображення вмісту; • застосовувати ручні та автоматизовані засоби проектування різних програмних типів користувацьких інтерфейсів; • підбирати методи та створювати моделі для оцінки ефективності спроектованих сценаріїв діалогових взаємодій; • визначати та створювати структури даних для інформаційні описів моделей інтерфейсів; • розробляти комп’ютерні програми та додатки з інтерфейсного моделювання, використовуючи існуючі середовища програмування, графічні програмні бібліотеки та ядра візуалізації, створення та обробки дво- та трьохвимірних об’єктів для статичної, динамічної (анімаційної) та інтерактивної машинної графіки; • створювати інтерфейси користувача засобами різних алгоритмічних мов, графічних оболонок, середовищ та мов розмітки;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Інтелектуальна обробка даних. Проектування інформаційних систем. • кореквізити: Інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікації інтерактивних взаємодій та інтерфейсів. Моделювання користувацького інтерфейсу. Метрики. Евристичні моделі та методи. Формальні моделі. Методи опису досвіду поведінки користувача. Класифікація елементів інтерфейсів користувача. Середовища програмної інженерії інтерфейсів користувача. Перепроектування інтерфейсів користувача. Методи дослідження інтерфейсів користувача
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): програмування, письмові звіти до лабораторних робіт,усне опитування • Підсумковий контроль (70%, екзамен): письмовий, тестування, задачі, усне опитування
Рекомендована література: • Дженифер Тидвелл, Разработка пользовательских интерфейсов. 2-е издание / Дженифер Тидвелл // Питер, 2011, 480 с., ISBN:978-5-459-00434-2 • Джеф Раскин, Интерфейс. Новые направления в проектировании компьютерных систем / Джеф Раскин // Символ-Плюс , 2007, 272 с., ISBN 978-5-93286-030-4 • Ажеронок В. А., Разработка управляемого интерфейса / В. А. Ажеронок, А. В. Островерх, М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева // 1С-Паблишинг, 2010, 728 с., ISBN: 978-5-9677-1148-0 • Алан Купер, Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия / Алан Купер, Роберт Рейман, Дэвид Кронин // Символ-Плюс, Серия: Профессионально, 2009, 688 с., ISBN 978-5-93286-132-5, 978- 0-470-08411-3 • Билл Скотт, Проектирование веб-интерфейсов / Билл Скотт, Тереза Нейл // Символ-Плюс, 2010, 352 с., ISBN 978-5-93286-172-1, 978-0-596-51625-3• Маркелов О. Е. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем (частина 2) [Текст] : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" : в 2 ч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Е. Маркелов, В. І. Каркульовський]. – Ч.2. – Львів : Вид-во каф. САП Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 82 с., – 63 рис., – 11 табл. – алф.покаж: с. 72-74. – Бібліогр.: с. 80–81 (27 назв). – Зареєстровано в Навчально-методичному управлінні НУ "Львівська політехніка" 23.09.2010, № 3185 • Михайленко В. Е. Геометрическое моделирование и машинная графика в САПР:[учеб. для вузов по специальности "Системы автоматизир. проектирования"] / Михайленко В. Е., Кислоокий В. Н., Ляшенко А. А., Волков В. Я. — Киев:Выща шк., 1991 . —373, [1] с.-(ил.) .ISBN-5-11-001950-9; Библиогр.: с. 373-374 (27 назв.) .-2,20, Шифр: 658.512-52(075.8) Авторський знак: Г361

Методи побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в автоматизованому проектуванні (курсова робота)

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.E.029
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: доцент каф. САП, к.т.н. Маркелов Олександр Едуардович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти застосовувати моделі поведінки користувачів програмного забезпечення при описі прототипів графічних інтерфейсів; вміти створювати сценарії інтерактивної взаємодії користувача із системати автоматизованого проектування; • визначати ергономічні недоліки у різних існуючих програмних системах; формулювати вимоги, критеріх до модифікації; • конструювати різноманітні альтернативні варіанти користувацьких інтерфейсів під різні платформи відображення вмісту; • застосовувати ручні та автоматизовані засоби проектування різних програмних типів користувацьких інтерфейсів; • підбирати методи та створювати моделі для оцінки ефективності спроектованих сценаріїв діалогових взаємодій; • визначати та створювати структури даних для інформаційні описів моделей інтерфейсів; • розробляти комп’ютерні програми та додатки з інтерфейсного моделювання, використовуючи існуючі середовища програмування, графічні програмні бібліотеки та ядра візуалізації, створення та обробки дво- та трьохвимірних об’єктів для статичної, динамічної (анімаційної) та інтерактивної машинної графіки; • створювати інтерфейси користувача засобами різних алгоритмічних мов, графічних оболонок, середовищ та мов розмітки;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Інтелектуальна обробка даних. Проектування інформаційних систем. • кореквізити: Інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота: створення прототипів програмного забезпечення користувальницьких інтерфейсів; Структурні елементи інтерфейсу користувача. Метрики; Програмування онлайн-взаємодій; Оцінка поведінки користувачів при використанні програмного забезпечення; Автоматизувати дослідження інтерфейсу користувача; Модифікація інтерфейсів користувача.
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота: • прототип програмного забезпечення інтерфейсів користувача (15%) • Структурні елементи інтерфейсу користувача. Показники (15%) • Програмування онлайн-взаємодії (15%) • Оцінка поведінки користувачів при використанні програмного забезпечення (15%) • Автоматизація дослідження інтерфейсу користувача (15%) • Модифікація користувацьких інтерфейсів (15%) • Остаточний контроль (10%): усний екзамен
Рекомендована література: • Дженифер Тидвелл, Разработка пользовательских интерфейсов. 2-е издание / Дженифер Тидвелл // Питер, 2011, 480 с., ISBN:978-5-459-00434-2 • Джеф Раскин, Интерфейс. Новые направления в проектировании компьютерных систем / Джеф Раскин // Символ-Плюс , 2007, 272 с., ISBN 978-5-93286-030-4 • Ажеронок В. А., Разработка управляемого интерфейса / В. А. Ажеронок, А. В. Островерх, М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева // 1С-Паблишинг, 2010, 728 с., ISBN: 978-5-9677-1148-0 • Алан Купер, Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия / Алан Купер, Роберт Рейман, Дэвид Кронин // Символ-Плюс, Серия: Профессионально, 2009, 688 с., ISBN 978-5-93286-132-5, 978- 0-470-08411-3 • Билл Скотт, Проектирование веб-интерфейсов / Билл Скотт, Тереза Нейл // Символ-Плюс, 2010, 352 с., ISBN 978-5-93286-172-1, 978-0-596-51625-3