Методи проектування мультиагентних систем

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.O.008
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: к.т.н., асистент каф. САП Яворський Назарій Борисович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати внутрішні форми збереження числової та текстової інформацiї у комп’ютерах; - вміти здійснювати постановку задачі, вибирати методи її розв’язування, формувати та зображати алгоритм розв’язування задачі; - знати синтаксис та семантику мови програмування C, її функцiональнi можливостi та бiблiотечне забезпечення; - уміти працювати в сучасних iнтегрованих середовищах програмування; - уміти застосовувати набуті знання для програмування різнотипних обчислювальних та інформацiйних задач. - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, представляти результати роботи - уміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності - уміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей - оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: Шкільний курс з iнформатики • кореквізити: Дискретна математика
Короткий зміст навчальної програми: Основні етапи розв'язування задач на комп'ютері. Критерії якості програм. Життєвий цикл програми. Визначення вимог до програми. Постановка задачі для розв'язування на комп'ютері. Поняття алгоритму. Основні способи запису алгоритмів. Загальні відомості про мову СІ. Типи даних. Оператори. Вказівники. Оголошення вказівників, звертання до даних через вказівники. Адресна арифметика. Типізація вказівників.Масиви, cимвольні рядки, cтруктури та об’єднання. Файли, процедури роботи з файлами Постановка ефективних цілей. Самоорганізація та управління часом. Навчання і професійний розвиток. Побудова ефективних стосунків. Види комунікації. Досягнення цілей в сучасній професійній комунікації. Культура комунікації. Типи робочих команд. Характеристики ефективного «командного гравця». Досягнення цілей в команді. Розподіл завдань і відповідальність. Організація ефективної роботи команди. Розвиток продуктивних стосунків. Комунікація в команді. Управління конфліктами. Особливості роботи в розподіленій команді. Засоби та техніки для ефективної командної роботи в іт-галузі. Культура команди. Структура команди і ролі. Групова динаміка. Інструменти продуктивної командної роботи. Креативне мислення. Методи підготовки та проведення публічних презентацій.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (55%, екзаменаційний контроль): тестування (45%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: - Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Видав-во Львівської політехніки, 2011. – 436 с. - Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2016. – 928 с. - Лабораторний практикум з дисципліни “Алгоритмізація та програмування”: навчальний посібник / Н. Б. Яворський, У. Б. Марікуца, М. І. Андрійчук, І. В. Фармага – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 191 с. - Матвійків О. Технологія програмування та створення програмних продуктів.: Конспект лекцій. – Львів: видавництво львівської політехніки, 2011. – 89с. - ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes. - Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.; Основы менеджмента;: Пер. с англ. Москва: Дело, 2004. – 493с. - Левус є., Мельник Н. Вступ до інженерії програмного забезпечення: Навчальний посібник (Препринт). – Львів: Львівська політехніка, 2018. –285с. - Джонс Дж. Методы проектирования. Изд. второе, дополненное: Пер. С англ. – Москва: Мир, 1986. – 326с. - Брукс Ф. Мистический человеко-месяц или как создаются программные системы. 2-е изд.: Пер. с англ. – Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2010. – 304с. –ISBN 5-93286-005-7. - Белбин М. Типы ролей в командах менеджеров: Пер. с англ. – Москва: HIPPO, 2003. – 232с. – ISBN 5-98293-005-9. - Schwaber К. Agile Project Management with Scrum. - Microsoft Press, 2004. – 163p. – ISBN 0-7356-1993-X.