Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Дацько Олександра Сергіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ЗН9. Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі розроблення та впровадження інформаційно-управляючих систем та технологій. УМ9. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; УМ12. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розвитку інформаційно-управляючих систем та технологій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. АіВ2. Здатність усвідомлювати відповідальність за розвиток професійних знань і практичних навичок, необхідність навчання впродовж усього життя. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності Основи охорони праці Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Державна політика України щодо безпеки населення і території. Законодавство у сфері охорони праці та цивільного захисту Державне управління охороною праці та техногенною безпекою Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Планування захисних заходів у зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Інженерний захист населення і територій. Захист в надзвичайних ситуаціях та організація рятувальних робіт. Безпека праці при роботі з комп'ютерною технікою. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Пожежна безпека.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): письмові звіти з практичних розрахунково-графічних робіт Підсумковий контроль (50%, диференційований залік): тестування
Рекомендована література: 1. Мохняк С. М. Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій: навчальний посібник / С. М. Мохняк, Н. М. Витрикуш, Н. М. Параняк, А. С. Романів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 204 c. 2. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек: навчальний посібник / О. А. Нагурський, О. М. Вахула, О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Параняк. – Львів: Растр-7, 2020. – 174 c. 3. Катренко Л.А. Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу. Підручник. – Львів, «Магнолія 2006», 2012. – 544 с. 4. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. «Основи цивільного захисту» Навч. посібник, Львів, В-во Львівської політехніки, 2010. 384с. 5. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с. 6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.