Семантичні Веб- та Грід-мережі

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - основи семантичних Веб- та Грід- технологій, які дозволяють об’єднати обчислювальні ресурси і ресурси збереження даних в єдину систему; - архітектуру семантичних Веб- та Грід- систем, що використовується в Україні; - принципи функціонування основних складових частин семантичних Веб- та Грід- систем, технологію підготовкидля використання в Веб- та Грід- середовищі. Підготовлений фахівець повинен вміти: - Вибирати та використовувати проміжне програмне забезпечення для рішення науково-практичних завдань, адаптувати пакети прикладних програм до середовища Веб- та Грід-, використовувати вхідні мови опису завдань і даних, відслідковувати і коректувати хід обчислювального процесу під час чисельного експерименту або процесу моделювання. Підготовлений фахівець повинен отримати навичкі: - практичного використання найбільш розповсюдженого проміжного програмного забезпечення, роботина портали доступу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Мета дисципліни – є вивчення основ семантичних Веб- та Грід- технологій, а також сервісів та їх застосуванням. Тенденція розвитку Грід- систем змінюються в бік семантичних Грід, заснованих на використанні метаданих і онтологій, у яких інформація розуміється не тільки як дані, що мають значення, але і знання, які здобуваються, використовуються, представляються, публікуються та підтримуються.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен
Рекомендована література: 1. Петренко А.И., Застосування Grid технологій в науці та освіті: роздатковий матеріал до вивч. курсу для студ. спец. «Інформаційні технології проектування» - К.: НТУУ «КПІ», 2008,- 144 . ( http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua) 2. Петренко А.И., Вступ до Grid технологій в науці та освіті: навчальний посібник. - К.: НТУУ «КПІ», 2008,- 120 с.( http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua) 3. Пономаренко В.С., Листровой С.В., Минухин С.В., Знахур С.В., Методы и модели планирования ресурсрв в Grid системах. – Х.:ВД. «ІНЖЕК», 2008.- 408 с. 4. Introduction to Grid Computing, December 2005, -IBM Redbook, www.ibm.com/redbooks - 241 c. 5. Grid Computing in Research and Education, April 2005, - IBM Redbook, www.ibm.com/redbooks - 145 c. 6. Grid Services Programming and Application Enablement, May 2004,- IBM Redbook www. ibm.com/redbooks, - 273 c. 7 . Паклин Н.Б., Орешков В.И., Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (+ СD), Издательский дом Питер, 1-е издание, - 2009 год,- 624 с. 8. А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining (+ CD-ROM). Издательство: БХВ-Петербург, -2004 г.- 336 с. 9. А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод, Технологии анализа данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP (+ CD-ROM). - Издательство: БХВ-Петербург, - 2007 г. - 384 с. 10. NorduGrid project. http://www.nordugrid.org 11. The NorduGrid Grid Manager And GridFTP Server: Description And Administrator’s Manual. http://www.nordugrid.org/papers.html 12. The NorduGrid Brokering Algorithm, M.Ellert, http://www.nordugrid.org/papers.html 13. xRSL (Extended Resource Specification Language), O.Smirnova, http://www.nordugrid.org/papers.html 14. Usage statistics and usage patterns on the NorduGrid, K.Pajchel, http://www.nordugrid.org/papers.html 15. ARC User Interface: User’s Manual http://www.nordugrid.org/documents/NorduGrid-UI.pdf 16. The NorduGrid ”Smart” Storage Element, A.Konstantinov, http://www.nordugrid.org/papers.html 17. The NorduGrid/ARC Information System, (Technical Description and Reference Manual), Bal?azs K?onya, http://www.nordugrid.org/papers.html 18. The Grid Monitor: Usage Manual, http://www.nordugrid.org/documents/monitor.pdf 19. GLITE 3.1 USER GUIDE , https://edms.cern.ch/file/722398/1.2/gLite-3-UserGuide.pdf 20. Logging and Bookkeeping, A. K?renek et al., ttp://egee.cesnet.cz/cvsweb/LB/LBAG.pdf. 21. EGEE User’s Guide, WMS SERVICE , https://edms.cern.ch/document/572489/1 22. JDL Attributes Specification, EGEE-JRA1-TEC-555796-JDL-Attributes-v0-6 , https://edms.cern.ch/file/555796/1/. 23. The Resource Broker Info file, DataGrid-01-TEN-0135-0_0 , http://www.infn.it/workload-grid/docs/DataGrid-01-TEN-0135-0_0.doc. 24. Web Services (http://www.w3.org/2002/ws/) Допоміжна 25. Grid Computing Making the Global Infrastructure a Reality, edited by Fran Berman,Geoffrey Fox, Tony Hey. – (Wiley series in communications networking & distributed systems), 2003 , 1007 с. 26. Portal Application Development Using WebSphere Portlet Factory, IBM Redbook www. ibm.com/redbooks January 2008, 697 c. 27. Openldap. http://www.openldap.org 28. Monitoring and Discovery Services. http://www.globus.org/mds/mds2/ 29. Runtime Environment Registry, http://www.csc.fi/grid/rer/ 30. The GLUE Information model versin 1.2 http://infnforge.cnaf.infn.it/glueinfomodel/ 31. EGEE Middleware Architecture, DJRA1.1 ,https://edms.cern.ch/document/476451/1.0. 32. Global Security Architecture, DJRA1.3 ,https://edms.cern.ch/document/487004/1.1. 33. VOMS User’s Guide, EGEE-JRA1-TEC-571991 ,https://edms.cern.ch/file/571991/1/voms-guide.pdf. 34. www.datagrid.org 35. www.unicore.org 36. www.glite.org 37. www.globus.org 38. http://book.itep.ru/4/7/cloud.htm 39. BDII homepage, https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/EGEE/BDIIv4 40. Петренко А.І., Булах Б.В.,Хондар В.Д. Семантичні грід- технології для науки і освіти:додатковий матеріал. -// К.: НТУУ «КПІ», 2010.- 178 c. ( http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua) 9. Інформаційні ресурси http://moodle.ntu-kpi.kiev.ua http://www.nordugrid.org https://edms.cern.ch/file/722398/1.2/gLite-3-UserGuide.pdf www.datagrid.org www.unicore.org www.glite.org www.globus.org http://book.itep.ru/4/7/cloud.htm
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).