Методи побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в автоматизованому проектуванні

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.E.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент каф. САП, к.т.н. Маркелов Олександр Едуардович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення і оволодіння студентами предметною галуззю побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача в системах інженерних об’єктів, інформаційних, людино-машинних системах; методів формалізації, моделювання та візуалізації різних типів, видів користувацьких інтерфейсів програмного забезпечення, людино-машинних систем; практично навчитися розробляти компоненти, модулі програмних кодів опису користувацьких інтерфейсів у статичних, динамічних та адаптивних режимах
Завдання: загальні компетентності: 1. уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 2. уміння приймати обґрунтовані рішення; 3. уміння проводити дослідження на відповідному рівні; 4. уміння працювати в команді; 5. знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; 6. уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати. фахові компетентності: 1. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування та супроводу програмного забезпечення, підтримка їхнього життєвого циклу.
Результати навчання: • вміти застосовувати моделі поведінки користувачів програмного забезпечення при описі прототипів графічних інтерфейсів; вміти створювати сценарії інтерактивної взаємодії користувача із системати автоматизованого проектування; • визначати ергономічні недоліки у різних існуючих програмних системах; формулювати вимоги, критеріх до модифікації; • конструювати різноманітні альтернативні варіанти користувацьких інтерфейсів під різні платформи відображення вмісту; • застосовувати ручні та автоматизовані засоби проектування різних програмних типів користувацьких інтерфейсів; • підбирати методи та створювати моделі для оцінки ефективності спроектованих сценаріїв діалогових взаємодій; • визначати та створювати структури даних для інформаційні описів моделей інтерфейсів; • розробляти комп’ютерні програми та додатки з інтерфейсного моделювання, використовуючи існуючі середовища програмування, графічні програмні бібліотеки та ядра візуалізації, створення та обробки дво- та трьохвимірних об’єктів для статичної, динамічної (анімаційної) та інтерактивної машинної графіки; • створювати інтерфейси користувача засобами різних алгоритмічних мов, графічних оболонок, середовищ та мов розмітки;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Інтелектуальна обробка даних. Проектування інформаційних систем. • кореквізити: Інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Набуття теоретичних і практичних навичків у галузі конструювання інтерфейсів користувача, інтерактивної взаємодії із технічними системами. Дисципліна наповнена різноманітними класифікаціями інтерфейсів користувача, поняттями ергономічного проектування людино-машинних систем, інтерфейсів користувача програмного забезпечення, поняттями, методами, метриками оцінки зручності користування технічними системами, методами аналізу та удосконалення взаємодії із технічними засобами для кінцевих користувачів.
Опис: Класифікації інтерактивних взаємодій та інтерфейсів. Моделювання користувацького інтерфейсу. Метрики. Евристичні моделі та методи. Формальні моделі. Методи опису досвіду поведінки користувача. Класифікація елементів інтерфейсів користувача. Середовища програмної інженерії інтерфейсів користувача. Перепроектування інтерфейсів користувача. Методи дослідження інтерфейсів користувача
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): програмування, письмові звіти до лабораторних робіт,усне опитування • Підсумковий контроль (70%, екзамен): письмовий, тестування, задачі, усне опитування
Критерії оцінювання результатів навчання: ПК: лабораторні роботи 30 балів ЕК: екзамен тести 60 балів; екзамен усно 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Guidelines for Human-AI Interaction [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3290605.3300233 2. Наукова конференція штучного інтелекту для користувацьких інтерфейсів [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://iui.acm.org/ 3. Jean-Yves Fiset, Human-Machine Interface Design for Process Control Applications / Jean-Yves Fiset //Publisher: International Society of Automation, 2009, 171 pages, ISBN: 978-1-934394-35-9 4. Samuel Guccione, Human Machine Interface: Concepts and Projects First Edition / by Dr. Samuel Guccione, Dr. James McKirahan //Industrial Press, Inc., 2016), 275 pages, ISBN-10: 9780831135829 5. Elizabeth Goodman, Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research / Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky (Author), Andrea Moed (Author) // School of Information University of California Berkeley, Publisher: Morgan Kaufmann, 2012, 608 pages, ISBN-10: 0123848695 6. Jeffrey Rubin, Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests / Jeffrey Rubin, Dana Chisnell, Jared Spool // Publisher: Wiley; 2 edition (May 12, 2008), 384 pages, ISBN-10: 0470185481, ISBN-13: 978-0470185483 7. Google AI blog Using Deep Learning to Improve Usability on Mobile Devices [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://ai.googleblog.com/2019/04/using-deep-learning-to-improve.html 8. Google AI blog Users love simple and familiar designs – Why websites need to make a great first impression [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://ai.googleblog.com/2012/08/users-love-simple-and-familiar-designs.html 9. Mike Kuniavsky, Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research / Mike Kuniavsky // Morgan Kaufmann; 1 edition (April 22, 2003), 572 p., 2003, ISBN-13: 978-1558609235 10. Fabio Paterno, Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications / Fabio Paterno // Springer , London , 2000 , 192 p. , ISBN 1852331550
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методи побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в автоматизованому проектуванні (курсова робота)

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.E.019
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: доцент каф. САП, к.т.н. Маркелов Олександр Едуардович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення і оволодіння студентами предметною галуззю побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача в системах інженерних об’єктів, інформаційних, людино-машинних системах; методів формалізації, моделювання та візуалізації різних типів, видів користувацьких інтерфейсів програмного забезпечення, людино-машинних систем; практично навчитися розробляти компоненти, модулі програмних кодів опису користувацьких інтерфейсів у статичних, динамічних та адаптивних режимах
Завдання: загальні компетентності: 1. уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; 2. уміння приймати обґрунтовані рішення; 3. уміння проводити дослідження на відповідному рівні; 4. уміння працювати в команді; 5. знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; 6. уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати. фахові компетентності: 1. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування та супроводу програмного забезпечення, підтримка їхнього життєвого циклу.
Результати навчання: • вміти застосовувати моделі поведінки користувачів програмного забезпечення при описі прототипів графічних інтерфейсів; вміти створювати сценарії інтерактивної взаємодії користувача із системати автоматизованого проектування; • визначати ергономічні недоліки у різних існуючих програмних системах; формулювати вимоги, критеріх до модифікації; • конструювати різноманітні альтернативні варіанти користувацьких інтерфейсів під різні платформи відображення вмісту; • застосовувати ручні та автоматизовані засоби проектування різних програмних типів користувацьких інтерфейсів; • підбирати методи та створювати моделі для оцінки ефективності спроектованих сценаріїв діалогових взаємодій; • визначати та створювати структури даних для інформаційні описів моделей інтерфейсів; • розробляти комп’ютерні програми та додатки з інтерфейсного моделювання, використовуючи існуючі середовища програмування, графічні програмні бібліотеки та ядра візуалізації, створення та обробки дво- та трьохвимірних об’єктів для статичної, динамічної (анімаційної) та інтерактивної машинної графіки; • створювати інтерфейси користувача засобами різних алгоритмічних мов, графічних оболонок, середовищ та мов розмітки;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Інтелектуальна обробка даних. Проектування інформаційних систем. • кореквізити: Інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Набуття теоретичних і практичних навичків у галузі конструювання інтерфейсів користувача, інтерактивної взаємодії із технічними системами. Дисципліна наповнена різноманітними класифікаціями інтерфейсів користувача, поняттями ергономічного проектування людино-машинних систем, інтерфейсів користувача програмного забезпечення, поняттями, методами, метриками оцінки зручності користування технічними системами, методами аналізу та удосконалення взаємодії із технічними засобами для кінцевих користувачів.
Опис: Курсова робота: створення прототипів програмного забезпечення користувальницьких інтерфейсів; Структурні елементи інтерфейсу користувача. Метрики; Програмування онлайн-взаємодій; Оцінка поведінки користувачів при використанні програмного забезпечення; Автоматизувати дослідження інтерфейсу користувача; Модифікація інтерфейсів користувача.
Методи та критерії оцінювання: Курсова робота: • прототип програмного забезпечення інтерфейсів користувача (15%) • Структурні елементи інтерфейсу користувача. Показники (15%) • Оцінка поведінки користувачів при використанні програмного забезпечення (15%) • Автоматизація дослідження інтерфейсу користувача (15%) • Модифікація користувацьких інтерфейсів (15%) • Програмування онлайн-взаємодії (15%) • Остаточний контроль (10%): усне опитування
Критерії оцінювання результатів навчання: Курсова робота: • звіт: 90 балів • усне опитування: 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Guidelines for Human-AI Interaction [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3290605.3300233 2. Наукова конференція штучного інтелекту для користувацьких інтерфейсів [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://iui.acm.org/ 3. Jean-Yves Fiset, Human-Machine Interface Design for Process Control Applications / Jean-Yves Fiset //Publisher: International Society of Automation, 2009, 171 pages, ISBN: 978-1-934394-35-9 4. Samuel Guccione, Human Machine Interface: Concepts and Projects First Edition / by Dr. Samuel Guccione, Dr. James McKirahan //Industrial Press, Inc., 2016), 275 pages, ISBN-10: 9780831135829 5. Elizabeth Goodman, Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research / Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky (Author), Andrea Moed (Author) // School of Information University of California Berkeley, Publisher: Morgan Kaufmann, 2012, 608 pages, ISBN-10: 0123848695 6. Jeffrey Rubin, Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests / Jeffrey Rubin, Dana Chisnell, Jared Spool // Publisher: Wiley; 2 edition (May 12, 2008), 384 pages, ISBN-10: 0470185481, ISBN-13: 978-0470185483 7. Google AI blog Using Deep Learning to Improve Usability on Mobile Devices [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://ai.googleblog.com/2019/04/using-deep-learning-to-improve.html 8. Google AI blog Users love simple and familiar designs – Why websites need to make a great first impression [Електронний ресурс] Дата звернення: 01.08.2022, URL: https://ai.googleblog.com/2012/08/users-love-simple-and-familiar-designs.html 9. Mike Kuniavsky, Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research / Mike Kuniavsky // Morgan Kaufmann; 1 edition (April 22, 2003), 572 p., 2003, ISBN-13: 978-1558609235 10. Fabio Paterno, Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications / Fabio Paterno // Springer , London , 2000 , 192 p. , ISBN 1852331550
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).