Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем проектування

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Корпильов Д.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: • основні поняття і робочу термінологію комп’ютерної лінгвістики, що використовуються в теорії і на практиці; • методи лінгвістичних досліджень; • методи та алгоритми автоматичного морфологічного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного синтаксичного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного семантичного аналізу тексту; • методи та алгоритми автоматичного машинного навчання; • методи та алгоритми штучного інтелекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліна «Лінгвістічне забезпечення комп'ютерних систем проектування» використовує навчальний матеріал дисциплін «Дискретна математика і математична логіка», «Програмування».
Короткий зміст навчальної програми: «Лінгвістічне забезпечення комп'ютерних систем проектування» є ознайомлення студентів зі змістом теорії формальних мов, з основними принципами, методами і алгоритмами синтаксичного аналізу формальних мов (в тому числі мов програмування), а також з автоматами - абстракціями розпізнавачів і перетворювачів мов.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (45%): програмування, письмові звіти до лабораторних робіт,усне опитування • Підсумковий контроль (55%, диф. залік): письмовий, тестування, задачі, усне опитування
Рекомендована література: Базова 1. Daniel Jurafsky, James H. Martin Speech and Language Processing: an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition - Second Edition Prentice Hall, 2008 -988. 2. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики – Донецьк, 2003. – 184с. 3. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми, 2004.- 382с. 4. The handbook of applied linguistics / edited by Alan Davies and Catherine Elder. 2004 – 886. 5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 140 с. Допоміжна 1. Daniel Jurafsky, James H. Martin Speech and Language Processing: an Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition - Second Edition Prentice Hall, 2008 -988. 2. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики – Донецьк, 2003. – 184с. 3. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми, 2004.- 382с. 4. The handbook of applied linguistics / edited by Alan Davies and Catherine Elder. 2004 – 886. 5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1991. — 140 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).