Технології управління ІТ-проектами

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.6
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доцент, Кісь Ярослав Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні алгоритми, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень при плануванні та виконанні проектів; знати задачі, які вирішує керівник проекту при розробці календарно-сітьової моделі проекту; • використовувати вимоги корпоративного стандарту при використанні програмного забезпечення проекту; формулювати вимоги до програмних засобів управління проектами для вирішення конкретних завдань; • використовувати програмні засоби для планування, моніторингу та аналізу виконання проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Стандарти управління проектами; • Управління ризиками ІТ-проектів; • Програмні засоби управління проектами; • Інноваційні інформаційні технології; • Управління процесами виконання проекту
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційне забезпечення в управлінні проектами. Сучасні підходи до розробки впровадження інформаційних систем в управління проектами. Вибір технології управління проектами. Програмне забезпечення процесу управління проектами. Управління елементами моделі проекту: структурою робіт проекту; структурою ресурсів, матриця призначення ресурсів на роботи проекту. Інтегровані інформаційні системи управління проектами. Документи та процедури інформаційних систем управління проектами.
Рекомендована література: • Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 c. • Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с. • Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. – 192 с. • Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 279 с. • Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учеб. пособие. М., ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с. • Ушакова І. О. Інформаційні системи та технології на підприємстві : конспект лекцій / І. О. Ушакова, Г. О. Плеханова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 128 с.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.