Інноваційні інформаційні технології

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., професор Берко Андрій Юліанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні методи математичної обробки результатів експериментів, їхні можливості, області застосування; • знати основні принципи і способи побудови математичних моделей та їх аналізу і інтерпретації; • вміти організовувати експериментальні дослідження, аналізувати отримані результати, будувати їх математичні моделі стосовно конкретної інформаційної системи; • вміти вміти обгрунтовувати отримані висновки в процесі дискусій, мати уявлення про напрямки і перспективи розвитку інформаційних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття інформаційної технології; онови інформаційних систем та їх класифікація; види і особливості вхідної інформації; методи обробки даних; заповнення пропусків; згладжування даних; одновимірні та багатовимірні дані; кореляційний, дисперсійний, регресійний, факторний та дискримінантний аналізи; методи нелінійної динаміки, кластерний аналіз.
Рекомендована література: Основи інформаційних технологій і систем : навч. посіб. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 500 с. : іл. – Бібліогр.: с. 486-494 (129 назв). – ISBN 978-617-607-440-3 Основи інформаційних технологій : навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформ. технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence] / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – [Нове вид.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 390 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – Бібліогр.: с. 387-389 (43 назви). – ISBN 978-966-418-121-8 Adelman, C. (2000). A Parallel Post-secondary Universe: The Certification System in Information Technology. Washington, D.C.
Методи і критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)

Інноваційні інформаційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.7
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., професор Берко Андрій Юліанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні методи математичної обробки результатів експериментів, їхні можливості, області застосування; • знати основні принципи і способи побудови математичних моделей та їх аналізу і інтерпретації; • вміти організовувати експериментальні дослідження, аналізувати отримані результати, будувати їх математичні моделі стосовно конкретної інформаційної системи; • вміти вміти обгрунтовувати отримані висновки в процесі дискусій, мати уявлення про напрямки і перспективи розвитку інформаційних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття інформаційної технології; онови інформаційних систем та їх класифікація; види і особливості вхідної інформації; методи обробки даних; заповнення пропусків; згладжування даних; одновимірні та багатовимірні дані; кореляційний, дисперсійний, регресійний, факторний та дискримінантний аналізи; методи нелінійної динаміки, кластерний аналіз.
Рекомендована література: Основи інформаційних технологій і систем : навч. посіб. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 500 с. : іл. – Бібліогр.: с. 486-494 (129 назв). – ISBN 978-617-607-440-3 Основи інформаційних технологій : навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформ. технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence] / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – [Нове вид.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 390 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – Бібліогр.: с. 387-389 (43 назви). – ISBN 978-966-418-121-8 Adelman, C. (2000). A Parallel Post-secondary Universe: The Certification System in Information Technology. Washington, D.C.
Методи і критерії оцінювання: Підсумковий контроль (захист курсової роботи): письмово-усна форма (100%)