Стратегічний аналіз

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати призначення стратегічного аналізу, його методології для побудови конкурентноздатних стратегій розвитку підприємств галузі інформаційних технологій. уміти використовувати методи та засоби конкурентного аналізу на практиці у процесі розробки проектів інформаційних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології управління ІТ проектами
Короткий зміст навчальної програми: Головні поняття та процеси стратегічного аналізу. Методи формування стратегій. Моделі стратегічного вибору. Внутрішній та зовнішній аналіз. SWOT аналіз. Конкурентний стратегічний аналіз. Реалізація стратегій. Методи стратегічного керування. Корпоративні стратегії
Рекомендована література: 1. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. 7-е изд., испр. и доп. /Фатхутдинов Р.А.- М.: 2005. –С. 448с. 2. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие./ Арутюнова Д.В. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – С. 122 3. Стратегический Менеджмент (под ред.Петрова).- Питер. 2005.- С. 496 4. Давлетов, И.И. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное пособие. / И.И. Давлетов, Т.М. Свечникова, В.П. Черданцев, С.А. Черникова. - М-во с.- х. РФ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО Пермская – С. 96. 5. Cadle J. Business Analysis Techniques. 72 Essential Tools for Success./ James Cadle, Debra Paul and Paul Turner.- BCS.-P.37 6. Porter M. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors./ Michael E. Porter.- The free press, 1980.- P.422. 7. Grant R. Contemporary Strategy Analysis./ Grant R.- John Wiley and Sons, 2010.- P.518 8. David F. Strategic management. Concepts and cases./ David Fred- Prentice Hall. 2011.- P. 685. 9. Neil Ritson. Strategic Management./ Neil Ritson- Ventus Publishing. 2008.- P.56
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування