Стандарти управління проектами

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.E.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.н.с.к., с.н.с. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: • критерії формування цілей ІТ-проекту будь-якого масштабу в умовах високої невизначеності, що викликається запитами на зміни і ризиками, з урахуванням вимог стандарту • вимоги та обмеження, пов'язані з реалізацією ІТ-проекту та здійснювати коригування параметрів ІТ-проекту, розробляти проектну документацію по ІТ проектах відповідно до вимог стандартів. • фази життєвого циклу ІТ-проекту згідно з стандартами, управляти якістю та вартістю в ІТ-проектах . • вимоги до розроблення ІТ-проекту ; • сучасний стан справ та новітніх технологій в галузі управління ІТ-проектами;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні стандарти. Стандарти PMI (Project Management Institute – Інститут управління проектами): основні стандарти, практичні стандарти та структури та додаткові стандарти. Компетенції управління проектом. Інновації проекту, планування проекту, організація виконання, контролю та завершення. Стандарти ICB, PRINCE2, CMMI. Управління інтеграцією проекту. Управління змістом проекту. Управління часом проекту. Національні стандарти Суспільні стандарти Корпоративні стандарти та норми. Керівні вказівки з менеджменту якості проектів. Процеси управління проектом. Процеси, пов’язані з продуктом проекту. Компоненти професійної компетентності менеджерів проектів та їх нормування за допомогою стандартів. Національні асоціація управління проектами. Сертифікація IPMA
Рекомендована література: 1. Бушуев С.Д. Управление проектами: основы проф. знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1) / С. Бушуев, Н. Бушуева. – Изд. 2-е. – К.: ІРІДІУМ, 2010. – 208 с. 2. Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. : у 2 ч. / Грисюк Ю.С. – К. : НАДУ, 2008. – Ч.1. Проектний менеджмент. – 94 с. 3. Джеймс (Джим) В. Коллинс The Memory Jogger 9001:2008. Внедрение систем- ного подхода в соответствии со стандартом ISO 9001:2008. Системы управления ка- чеством / Джеймс (Джим) В. Коллинс, Долорес Шервуд Стайгер. – Изд. 2-е. – Изд-во GOAL/QPC (США), 2009 – 266 с. 4. Нормативная документация. ГОСТ Р ИСО 10006-2005. [Електронний ресурс]. – Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при про- ектировании (1,05 Мб). – М., Institute of Consulting and Certification, 2005. – Режим доступу: http://www.icc-iso.ru/toclients/standards2/gost-r-iso-10006-2005/ для вузів / Колін К.К. - М.: Академ.проект: Ділова книга Єкатеринбург, 2000.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування; • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).