Управління процесами виконання проекту

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.E.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доцент Верес Олег Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати принципи виконання проектних дій з врахуванням особливостей IT- проектів; • знати методології керування виконанням проектних дій; • вміти проводити дії та формувати проектні документи на етапі виконання проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз; • Імітаційне моделювання систем; • Теорія прийняття рішень; • Календарне та ресурсне планування проекту.
Короткий зміст навчальної програми: Методології (фреймворки) виконання проекту. Головні проектні документи та артефакти. Особливості керування IT-проектами. Метрики проекту. Критерії успішності проекту. Керування змістом проекту та координація проектних дій. Оперативне керування часом виконання проектних завдань. Методи управління вартістю та контролю бюджету проекту на етапі його виконання. Організація та підтримка проектних комунікацій. Управління якістю на етапі виконання проекта. Управління проектними діями по керуванню конфігураціями та закупівлями на проекті.
Рекомендована література: 1. Беркун С. Искусство управления ІТ-проектами./ С.Беркун.- Спб:Бином, 2007.- 400с. 2. Управление проектом. Основы проектного управления. Учебник.- М.: КноРус, 2007 .-768 c 3. Уэбстер Г. Планирование и управление проектами для менеджеров/ Уэбстер Гордон.- Дело и Сервис, 2006 р.- 272 с. 4. Kleim L. Project Management Practitioner's Handbook/ Ralph L. Kleim,Irwin S. Ludin.- AMACOM Books, 1998.- A Guide to the Project Management Body of Knowledge. An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004. Third Edition.- Project Management Institute, Inc, 2004.- 402 p 5. Michael s. Zambruski. A Standard For Enterprise Project Management / Zambruski M.- CRC Press, 2008.-126 p 6. Bainey K. Integrated IT ProjectManagement. AModel-Centric Approach / Kenneth R. Bainey.- Artech house, 2004.- 506 p
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.