Програмні засоби управління ІТ-проектами

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.E.30
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доц. Кісь Ярослав Петрович, старший викладач Рішняк Ігор Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати функції та засоби CASE-технологій в управлінні ІТ-проектами; • знати стандарти моделювання інформаційних систем • оволодіти програмними засобами моделювання бізнес-процесів та функціонального моделювання інформаційних систем; • знати види програмних засобів управління ІТ-проектами; • вміти застосовувати програмні засоби для управління ІТ-проектами; • вміти організовувати проектні роботи за допомогою програмних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: інформаційні системи і технології в управлінні проектами Кореквізити: планування проектних дій, прийняття проектних рішень, управління вимогами в ІТ-проектах, управління ризиками ІТ-проектів
Короткий зміст навчальної програми: Зміст модуля: функції та засоби CASE-технологій в управлінні ІТ-проектами, програмні засоби моделювання бізнес-процесів інформаційних систем, програмні засоби функціонального моделювання та моделювання потоків даних в інформаційних системах, основні функції засобів управління проектами, види програмних засобів управління проектами та їх вибір, організація проектних робіт за допомогою програмних засобів.
Рекомендована література: • Богданов В.В., Управление проектами в Microsoft Project 2007 (Учебный курс), СПб.: Питер, 2008, 592с., ил. • Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с: ил. • Гультяев А. К. MS Project 2002. Управление проектами. Русифицированная версия: Самоучитель. – СПб.: КОРОНА принт, 2003. – 592 с., ил. • Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2003. • Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. Книга 1. Стандарти,моделі та методи управління проектами. Підручник – Львів: „Новий світ – 2000”, 2011. • Маклаков СВ. Bpwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных систем. – М.: Диалог-МИФИ, 1999. • Управление проектами. Справочник для профессионалов. Под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро, 2001. • Федотова Д.Э., Семенов Ю.Д., Чижик К.Н. CASE-технологии: Практикум. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005.-160 с: ил. pmbok-2004
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.