Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.23
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Кафедра ІСМ
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань, застосування цих знань при розв’язанні конкретних практичних, наукових, економічних та виробничих задач; • розвиток навичок самостійної роботи та опанування методики дослідження при розв’язанні проблем, що розробляються в дипломному дослідженні
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика, ч. 2 Історія України Історія української культури Основи інформаційних технологій Фізика, частина 1 Вища математика, ч. 1 Дискретна математика Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина.1 Фізична культура, частина 1 Алгоритмізація та програмування Вища математика, ч. 4 Електротехніка та електроніка Українська мова (за професійним спрямуванням) Фізика, частина 2 Безпека життєдіяльності Вища математика, ч. 3 Екологія Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 2 Комп'ютерна графіка Фізична культура, частина 2 Проблемно-орієнтоване програмування Системне програмування Теорія алгоритмів Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика Філософія Англійська мова в інформаційних технологіях Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів Поведінка людини в соціальному довкіллі Правове забезпечення професійної діяльності Фізична культура, частина 3 Математичні методи дослідження операцій Об'єктно-орієнтоване програмування Операційні системи Організація баз даних та знань Політологія Системний аналіз Чисельні методи Комп'ютерні мережі Моделювання систем Технології комп'ютерного проектування Технології створення програмних продуктів Інтелектуальний аналіз даних Фізична культура, частина 5 Методи та системи штучного інтелекту Теорія прийняття рішень Технології захисту інформації Веб-технології та веб-дизайн Проектування інформаційних систем Економіка та бізнес Основи охорони праці Технології розподілених систем та паралельних обчислень Управління ІТ-проектами
Короткий зміст навчальної програми: Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ Висновок до першого розділу РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Дерево цілей 2.2. Контекстні діаграми 2.3. Побудова ієрархії задач Висновок до другого розділу РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОЗВ‘ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 3.1. Вибір та обґрунтування програмних засобів розв‘язання задачі 3.2. Технічні характеристики обраних програмних засобів розроблення Висновок до третього розділу РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 4.1. Опис створеного програмного засобу 4.2. Інструкція користувача 4.3. Аналіз контрольного прикладу Висновок до четвертого розділу Висновки Список використаних літературних джерел
Рекомендована література: 1. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 c. 2. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении / Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 3. Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем: навч. посібн. / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 428с. 4. Белкин А. Р. Принятие решений: комбинаторные модели апроксимации информации / А. Р. Белкин, М. Ш. Левин. – М. : Наука, 1990. – 157 с. 5. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. – Львів : „Магнолія 2006”, 2008. – 456 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 6. Бишоп Дж. C# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином, 2005. – 472 с. 7. Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В. В. Бойко, В. М. Савинков. — М. : Финансы и статистика, 1989. — 351 с. 8. Буров Є.В. Комп?ютерні мережі : підручник / Буров Є.В. — Львів : «Магнолія- плюс», 2007. - 262 с. 9. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Буч Г. — 2-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательство Бином ; СПб. : Невский диалект, 1999. — 720 с. 10. Василюк А.С. Комп’ютерна графіка: навч. посібн. / (А.С.Василюк), Н.І.Мельникова. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 308 с. 11. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / Вендров А. М. — М : Финансы и статистика, 2000. — 176 с. 12. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учеб. / Вендров А. М. — М. : Финансы и статистика, 2000. — 256 с. 13. Верес О. М. Проектування баз даних у середовищі MS ACCESS 2010 : навч. посібн. / О. М. Верес, І. В. Рішняк; за заг. ред. В. В. Литвина. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 232 с. 14. Верес О.М. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. – 2-е вид. – Львів : „Магнолія 2006”, 2015. – 470 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 15. Верес О.М.. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. – 2-е вид. – Львів : „Магнолія 2006”, 2015. – 440 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 16. Вовк О.Б. Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей: навч. посібн. / О. Вовк, О. Кулина. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 144 с.+ СD. 17. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных : полный курс / Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. — 1088 с. 18. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. — 7-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2001. — 1072 с. : ил. 19. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж. ; [пер. с англ.]. — К. : Диалектика, 1998. — 784 с. 20. Дискретна математика: підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина.– Вид. 4-те, випр. і доп.- Львів: Магнолія -2006, 2016. – 432 с. 21. Захарія Л.М. Формальні мови, граматики та автоматики: навч. посібн. / Л.М. Захарія, М.М. Заяць. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 192 с. 22. Заяць В. М. Логічне і функційне програмування : навч. посібник / В. М. Заяць, М. М. Заяць. — Львів : Бескид Біт, 2006. — 352 с. 23. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К.: BHV, 2007. – 405 с. 24. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: Монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. – Львів : Видавничий дім «Цивілізація», 2009. – 414 с. 25. Кармайкл Э. Быстрая и качественная разработка программного обеспечения / Э. Кармайкл, Д. Хейвуд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 400с. 26. Катренко А. В. Дослідження операцій : підручник з грифом МОН / Катренко А. В. – 3-є вид., виправ. і доп. ; – Львів : «Магнолія-2006», 2009. – 352 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 27. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. – Львів : «Новий світ 2000», 2003. – 424 с. 28. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил. 29. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. — Суми : Універ. книга, 2001. — 344 с. 30. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. — М. : Радио и связь, 1981. — 560 с. 31. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: Учебное пособие [Електронний ресурс] / Кириллов В.В. – Санкт- Петербургский Государственный институт точной механики и оптики, 2000. — Режим доступу до посіб. : http://www.citforum.ru/ database/dbguide/index.shtml. 32. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг, Анна Страчан. — 2-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2000. — 1120 с. : ил. — Парал. тит. англ. 33. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг. — 3-е изд. ; [пер. с англ.]. — М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003. — 1440 с. : ил. — Парал. тит. англ. 34. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных / Крёнке Д. — 8-е изд. — СПб. : Питер, 2003. — 800 с. : ил. — (Серия «Классика computer science»). 35. Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных: Информационно-аналитические материалы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. – Центр информационных технологий, 2001. — Режим доступу : http://www.citforum.ru/ database/osbd/contents.shtml. 36. Кузнецов С. Д. Три манифеста баз данных: ретроспектива и перспективы / [Електронний ресурс] / Кузнецов С. Д. – Институт проблем программирования РАН, 2003. — Режим доступу : http://www.citforum.ru/database/articles/manifests/. 37. Ларичев О. И. Наука и искуство принятия решений / Ларичев О. И. — М. : Наука, 1979. — 480 с. 38. Литвак Б. Г. Экспертная информация : Методы получения и анализа / Литвак Б. Г. — М. : Радио и связь, 1982. — 184 с. 39. Литвин В. В. Інтелектуальні системи: підручник / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. — Львів. : «Новий світ-2000», 2009. — 406 с. — (Серія «Комп’ютинґ»). 40. Литвин В. В. Інтелектуальні системи. Моделі та методи побудови : навч.посіб. / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. — К. : Університет «Україна», 2007. — 534 с.
Методи і критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи беруться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача вищої освіти, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається в порядку: виставлення оцінки за шкалою ЄКТС та переведення виставленої оцінки в національну та 100-бальну шкалу ( за середнім інтервальним значенням)