Проектування систем видавничо-поліграфічних виробництв

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.3
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: д.т.н., професор Назаркевич Марія Андріївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • основні правила проектування систем видавничо-поліграфічних виробництв з використанням різних платформ для проектування. • проектувати основні режими функціонування проектування видавничо-поліграфічних виробництв; • розподіляти проект на функціональні модулі; • формувати групи розробників; • узгоджувати функціональні модулі; проводити тестування системи як по модулях, так і в цілому.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: • Системне програмування та операційні системи в комп’ютерній поліграфії • Інструментальні засоби проектування програмних систем • Інтелектуальний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Засвоєння теоретичних і практичних знань про суть і призначення інформаційних систем, стадію їх проектування і вимоги до процесу проектування, існуючі методології і інструментарій проектування, сучасного стану і проблем розвитку систем проектування інформаційних систем і систем вдосконалення бізнес процесів. Розглядається можливість використання технологій проектування інформаційних систем видавничо-поліграфічних виробництв по етапах: загальна і функціональна структура інформаційних систем; проблеми вдосконалення організацій; моделювання, аналіз і бізнес ; інжиніринг в системі АРІС; проектування і створення ІС в системі АРІС.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1.Практическая программная инженерия на основе учебного примера [Электронный ресурс] / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. — 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 956 с. : ил. — (Программисту). 2.Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем Интернет;университет информационных технологий ; ИНТУИТ.ру, 2008 3. Проектування систем видавничо-поліірафічних виробництв: Конспект лекцій. Укл. Медиковський М.О. - Львів: НУ "Львівська політехніка"-233с.

Проектування систем видавничо-поліграфічних виробництв (курсовий проект)

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.6
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: д.т.н., професор Назаркевич Марія Андріївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок реалізації курсового проекту студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • основні правила проектування систем видавничо-поліграфічних виробництв з використанням різних платформ для проектування. • проектувати основні режими функціонування проектування видавничо-поліграфічних виробництв; • розподіляти проект на функціональні модулі; • формувати групи розробників; • узгоджувати функціональні модулі; проводити тестування системи як по модулях, так і в цілому.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: • Системне програмування та операційні системи в комп’ютерній поліграфії • Інструментальні засоби проектування програмних систем • Інтелектуальний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект має містити: інформацію про суть і призначення інформаційних систем, стадію їх проектування і вимоги до процесу проектування, існуючі методології і інструментарій проектування, сучасного стану і проблем розвитку систем проектування інформаційних систем і систем вдосконалення бізнес процесів. Розглядається можливість використання технологій проектування інформаційних систем видавничо-поліграфічних виробництв по етапах: загальна і функціональна структура інформаційних систем; проблеми вдосконалення організацій; моделювання, аналіз і бізнес ; інжиніринг в системі АРІС; проектування і створення ІС в системі АРІС.
Методи та критерії оцінювання: Якість курсового проекту (роботи) оцінюється за такими критеріями: • відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; • самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; • наявність елементів науково-дослідного характеру; • використання комп’ютерних технологій; • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами конструкторської та технологічної документації, ДСТУ 3008-95. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1.Практическая программная инженерия на основе учебного примера [Электронный ресурс] / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. — 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 956 с. : ил. — (Программисту). 2.Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем Интернет;университет информационных технологий ; ИНТУИТ.ру, 2008 3. Проектування систем видавничо-поліірафічних виробництв: Конспект лекцій. Укл. Медиковський М.О. - Львів: НУ "Львівська політехніка"-233с.