Комп’ютеризовані засоби та технології інформаційно-видавничих систем

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.E.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: к.ф.-м.н., доцент, Кинаш Юрій Євстахович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • оволодіти сучасними технологіями паралельної обробки та представлення інформації; • засвоїти основи класів, методів, наслідування та диспетчеризації методів у Java; • засвоїти основи побудови пакетів та їх імпорт у Java; • уміти проектувати та розробляти багатопотокові програми; • уміти створювати аплет; • уміти використовувати можливості Java для роботи з вікнами, графікою і текстом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Автоматизація обробки текстової та графічної інформації; • Об’єктно-орієнтоване програмування; • Сховища даних комп’ютеризованих видавничих систем.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення сучасних комп’ютерних технологій для використання у видавничій справі. До таких технологій відносять багато потоковість (з метою паралельної обробки інформації), аплети (як Web-орієнтовані додатки) та інші інструментальні засоби з використанням мови Java.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Кей С. Хорстманн. Java SE 8. Вводный курс. К.; Вильямс, 2014.-208с. 2. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java. Библиотека профессионала, том 1. Основы. К.; Вильямс, 2013.-864с. 3. Кей С. Хорстманн, Гари Корнелл. Java. Библиотека профессионала, том 2. Основы. К.; Вильямс, 2013.-804с.