Практикум з іноземної мови

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Гасько О.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі; - обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; - готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; - знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами; - аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; - писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та з метою працевлаштування; - володіти міжнародною і термінологічною лексикою, правилами ділового етикету та особливостями ділового спілкування у міжкультурній комунікації; - здійснювати ефективну професійну ділову комунікацію з представниками інших культур. - скласти Міжнародний кваліфікаційний мовний екзамен на рівень В2 за ЗЄР:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: рівень володіння іноземною мовою В1+ відповідно до «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Цей обов’язковий модуль сприяє розвиткові професійної комунікативної мовленнєвої компетенції студентів шляхом інтегрованого навчання чотирьох мовленнєвих навичок з акцентом на розвиткові навичок читання та сприйняття мови на слух у ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою спеціальністю. Мета модуля: сприяти розвиткові вміння студентів приймати участь у спілкуванні на офіційному рівні в усній та письмовій формі за фахом засобами іноземної мови у контексті навчання та майбутньої спеціальності.Студенти удосконалюють навички усного представлення спеціалізованої інформації як невід’ємної частини професійної комунікативної компетенції шляхом інтегрованого навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності, з акцентом на говорінні та сприйнятті англійської мови на слух. Cприяти розвиткові вміння студентів вести ділову комунікацію засобами іноземної мови у контексті майбутнього фаху, дотримуючись етики ділового спілкування.
Методи та критерії оцінювання: Методи навчання: комунікативний, інтерактивний Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. • Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) 100 Аудиторна робота 70 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Контрольна робота 50 Самостійна робота 30 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: 1. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с., МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 від 02.03.2005 р.). 3. Amos Julie-Ann. Pass that job interview. – Oxford: How to books, 2009. – 92 p. 4. Badger I. English for work. Everyday Business English (with Audio CD) / Ian Badger. – Longman, 2003. – 90 p. 5. Bly Robert W. Letter Writing Handbook. Webster’s New World. – Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2004. – 603 p. 6. Baxter, S. & Bloom, B. (2010). PTE.Pearson Test of English. General. Skills Boosters Level 3. SB. Pearson.- 144 p. 7. Getting on in English (Intermediate) . З грифом МОН. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів -2012. 8. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Частина 1. З грифом МОН. Львів – 2012. 9. Language Reference for Business English. Nick Brieger and Jeremy Comfort. Prentice Hall International, 1992. 10. English for Secretaries. Oxford University Press, 1995. 11. David Cotton, Sue Robbins. Business Class. Longman, 1998. 12. Liz and John Soars. New Headway English Course (Intermediate). Oxford University Press, 1998. 13. I.Borisenko, L.Yevtushenko. English in International Documents and Diplomatic Correspondence. Київ, „Вища школа”, 1992. 14. M.Swan. Practical English English Usage. Oxford, 1995. 15. T.Nelson. Business Class. Max Hueber Verlag, 1995. 16. T.Huckin and L.Olsen. technical and Professional Communication. McGraw-Hill, Inc., 1991. 17. P.Strutt. Longman Business Letters and Other Business Documents. 18. Калюжная В.В. Стиль англоязычных документов международных организаций. Киев, „Наукова думка”, 1982. 19. Verkhovtsova O.M. Making a new start. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту. Вінниця: Видавництво „Поділля-2000”, 2001. 20. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс английского язика. К., Логос, 1997. 21. П.Г.Зеленський, О.П. Зеленська. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. Київ, 1998. 22. Murphy, Raymond + CD English Grammar in Use. A self-study Reference and Practice Book for intermediate Students of English with Answers / Raymond Murphy. - Third Edition. Included CD-ROM. - Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 23. Gore, S. and Smith, D. G. (2007) Oxford English for Socializing. Oxford: Oxford University Press. – 66p. 24. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. 25. Chapman R. English for Emails / Rebecca Chapman. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 64 p. 26. Ek, J.A. van and J.L.M.Trim (2001) Vantage. Cambridge: Cambridge University Press. – 187 p. 27. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 28. English for Academics Part 1(2014) Ed. By Rod Bolitho. Cambridge: Cambridge University Press. 29. Academic vocabulary. Academic words. Fourth edition. Amy E. Olsen. Pearson Education incorporated, 2010. Destination B1. Grammar and Vocabulary with answer key. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Macmillan press. 30. Jovin, E. (2019). English at Work : Find and Fix your Mistakes in Business English as a Foreign Language. Ellen Jovin. P. 176. 31. Frendo, E. (2016) English for Construction Level 2 Coursebook and CD-ROM Pack. Pearson Education Limited. P. 80. 32. Powell M. (2012). International Negotiations Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge university press. P. 112. 33. Powell M. (2013). Dynamic Presentations Student's Book with Audio CDs (2) Cambridge university press. P. 96. 34. Bingham , C., Bonamy, D. (2013). Technical English Level 1. Pearson Education Limited. P. 140 35. Burton G. (2014). Presenting : B2+ . HarperCollins Publishers. 36. Smith L., Moore R. (2014). English for Careers: Business, Professional and Technical (11th Edition) . Pearson Education Limited. 523 p. 37. Armer ,T. (2012). Cambridge English for Scientists Student's Book with Audio CDs (2). Cambridge University Press. 146 p. 38. Hewings M. (2013). Advanced grammar in use. CUP. 2013. 295 p. Німецька мова: 1. KommunikativesDeutsch. RedaktionelleLeitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprichrichtigaus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 4. LernzielDeutsch- DeutschalsFremdsprache- MaxHueberVerlag- 1998 5. Becker, Braunert, Eisfeld. DialogBeruf I. MaxHueber- Verlag, 1997. 6. Stalb H. DeutschfurStudenten. VerlagfurDeutsch, 1995. 7. Словники. 8. Німецька мова: для студентів ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ; [Херсон. держ. ун-т] = Deutsch : Lehrwerk fur Studenten der Fremdsprachenfakultaten / S. Soldatova, I. Goshtanar. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. 9. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - 4-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 517 с. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p.