Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.20
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: екзаменаційна комісія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота та ілюстративний матеріал оформляється в одному примірнику згідно вимог, що викладені у методичних вказівках. Після захисту примірник магістерської кваліфікаційної роботи разом з ілюстративним матеріалом передається для зберігання в науково-технічну бібліотеку Національного університету "Львівська політехніка". Для захисту магістерської кваліфікаційної роботи до екзаменаційної комісії (ЕК) студент повинен подати: • первинний примірник магістерської кваліфікаційної роботи з підписами автора, керівника і консультантів; • відгук керівника про роботу над магістерською кваліфікаційною роботою; • відзив рецензента; • залікова книжка з підписом декана; • ілюстративний матеріал до магістерської кваліфікаційної роботи (презентація, плакати, креслення, макети).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; • виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська наукова робота повинна містити: титульний аркуш; • завдання; • зміст; • перелік умовних позначень; • вступ; • основну частину; • розділ по економічній частині; • висновки; • резюме; • список використаних джерел; • додатки, роздруки власноручно створених і відлагоджених програм. Обсяг магістерської кваліфікаційної роботи становить 70-80 сторінок машинопису, але не більше 100 сторінок без врахування додатків.
Методи та критерії оцінювання: • оформлення магістерської кваліфікаційної роботи; • представлення доповідді перед комісією; • відповідді на запитання членів екзаменаційної комісії; • сумарна оцінка виставляється попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності – 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» / Укл. Р.О. Ткаченко, Н.Д. Лотошинська, Д.Д. Пелешко, Ю.Є. Кинаш, А.М. Ковальчук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.-20 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаціної комісії Національного університету «Львівська політехніка» / В.А.Павлиш, О.Р.Давидчак, А.Г.Загородній, О.Ю.Лозинський, Л.М.Пилипенко, В.М.Свірідов, Д.В.Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 36 с.