Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.19
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: керівник магістерської роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота та ілюстративний матеріал оформляється в одному примірнику за вимогами, викладеними у методичних вказівках. Кожен студент, що приступає, повинен систематично відвідувати консультації у керівника проекту та у консультантів з кафедри економіки й звітувати про стан справ. За тиждень до попереднього захисту дипломного проекту студент представляє на кафедру підписані керівником і консультантами пояснювальну записку та графічні креслення для організації попереднього захисту і скерування на рецензування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи;
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська наукова робота є дипломною роботою дослідницького характеру, що виконується студентом під керівництвом викладача кафедри за обраною темою, затвердженою у встановленому порядку. Теми магістерських кваліфікаційних робіт та кандидатури керівників цих робіт розглядаються на засіданні кафедри та після схвалення затверджуються наказом ректора. Магістерська наукова робота повинна містити: титульний аркуш; • завдання; • зміст; • перелік умовних позначень; • вступ; • основну частину; • розділ по економічній частині; • висновки; • резюме; • список використаних джерел; • додатки, роздруки власноручно створених і відлагоджених програм. Обсяг магістерської кваліфікаційної роботи становить 70-80 сторінок машинопису, але не більше 100 сторінок без врахування додатків.
Методи та критерії оцінювання: • консультації з керівником магістерської кваліфікаційної роботи; • попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності – 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» / Укл. Р.О. Ткаченко, Н.Д. Лотошинська, Д.Д. Пелешко, Ю.Є. Кинаш, А.М. Ковальчук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.-20 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаціної комісії Національного університету «Львівська політехніка» / В.А.Павлиш, О.Р.Давидчак, А.Г.Загородній, О.Ю.Лозинський, Л.М.Пилипенко, В.М.Свірідов, Д.В.Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 36 с.