Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: к.ф.-м.н., доцент, Кинаш Юрій Євстахович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у видавничо-поліграфічній галузі; • здатність інтегрувати знання та навички, отримані з різних навчальних дисциплін, використовуючи їх для вирішення технічних та управлінських задач; • здатність формувати повнофункціональні ІТ-продукти на основі відкритих інтерактивних компонентів; • здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції; • здатність використовувати і впроваджувати сучасні компютерні системи у видавничо-поліграфічний процес.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: • об’єктно-орієнтоване програмування; Кореквізити: • інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні технології та платформи проектування систем додрукарської підготовки. Технологія об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем. Розширені можливості мови С++: структури даних, простори імен, вказівники, посилання на дані, перевантаження функцій. Поняття класу і об’єкта, перевантаження, наслідування. Критичні ситуації. Обробка виключень. Введення в систему потоків. Поняття та організація контейнерів. Розробка Windows програм засобами SDK.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Пелешко Д.Д. Об’єктні технології С++11: навч. Посібник / Д.Д. Пелешко, В.М. Теслюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 360 с. 2. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. 3. Земсков Ю.В. Программирование на C++ с использованием библиотеки Qt 4. - Волгоград, 2007. - 453с.

Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки (курсова робота)

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: к.ф.-м.н., доцент, Кинаш Юрій Євстахович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у видавничо-поліграфічній галузі; • здатність інтегрувати знання та навички, отримані з різних навчальних дисциплін, використовуючи їх для вирішення технічних та управлінських задач; • здатність формувати повнофункціональні ІТ-продукти на основі відкритих інтерактивних компонентів; • здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції; • здатність використовувати і впроваджувати сучасні компютерні системи у видавничо-поліграфічний процес.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: • об’єктно-орієнтоване програмування; Кореквізити: • інноваційні інформаційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні технології та платформи проектування систем додрукарської підготовки. Технологія об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем. Розширені можливості мови С++: структури даних, простори імен, вказівники, посилання на дані, перевантаження функцій. Поняття класу і об’єкта, перевантаження, наслідування. Критичні ситуації. Обробка виключень. Введення в систему потоків. Поняття та організація контейнерів. Розробка Windows програм засобами SDK.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт з курсової роботи, усне опитування (100%);
Рекомендована література: 1. Пелешко Д.Д. Об’єктні технології С++11: навч. Посібник / Д.Д. Пелешко, В.М. Теслюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 360 с. 2. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. 3. Земсков Ю.В. Программирование на C++ с использованием библиотеки Qt 4. - Волгоград, 2007. - 453с.