Автоматизація обробки текстової та графічної інформації

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: к.ф.-м.н., доцент, Кинаш Юрій Євстахович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти проектувати програмне забезпечення для обробки інформації в комп’ютерно-видавничих системах та системах управління; • засвоїти основи процедурного VBA для автоматизації обробки текстової та графічної інформації; • уміти виконувати розробку функціональних програм в середовищах, які підтримують роботу VBA; • уміти створювати макроси у пакеті MS Office та у середовищі Visual Studio.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Основи електронного документообігу; • Об’єктно-орієнтоване програмування; • Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення сучасних технологій та програмних засобів автоматизації обробки текстової та графічної інформації. Розглядається робота зі стандартними елементами управління Visual Basic, з колекціями елементів, створення меню загального призначення та контекстні, панелі інструментів, діалоги, розробка користувацьких діалогових вікон, робота зі стрінгами, обробка інформації у базах даних, створення і використання макросів для середовища MS Office.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Уокенбах Д. Excel 2013: профессиональное программирование на VBA. K.: Диалектика, 2014 –960 с. 2. Слепцова Л.Д. Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Діалектика, 2010. – 432 с. 3. Ник Рендольф, Дэвид Гарднер, Майкл Минутилло, Крис Андерсен. Microsoft Visual Studio 2010 для профессионалов. Діалектика, 2011. – 1184 с.