Дизайн і розробка рекламних видань та фірмових стилів (курсовий проект)

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: д.т.н., професор Назаркевич Марія Андріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомлення з основними цілями і задачами реклами, сучасними методами і засобами їх рішення, отримання практичних навиків зі створення рекламних продуктів. Підготовлений фахівець повинен вміти: вибирати мету і формулювати конкретні цілі рекламної компанії, володіти сучасними методами і засобами нових інформаційних технологій та практично застосовувати їх в роботі з організації ефективних рекламних компаній.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Основи графічного дизайну • Цифрова фотографія • Технологія розробки електронних видань
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект охоплює сучасні засоби для створення реклами. В результаті реалізації проекту фахівець повинен розглянути: питання необхідної базової інформації з основних теоретичних положень реклами (детальну класифікацію основних засобів реклами і видів рекламних матеріалів, загальну методологію організації і проведення рекламних компаній і грошових засобів на рекламу).
Методи та критерії оцінювання: Якість курсового проекту (роботи) оцінюється за такими критеріями: • відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; • самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; • наявність елементів науково-дослідного характеру; • використання комп’ютерних технологій; • оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами конструкторської та технологічної документації, ДСТУ 3008-95. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Дурняк Б. В. Розробка та дизайн рекламних видань. Комп’ютерні технології в рекламі [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк, М. А. Назаркевич, О. І. Мриглод. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 198 с. — ISBN 978-966-322-180-9. 2. Дурняк Б., Батюк А. Розробка і дизайн рекламних видань [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 315 с. 3. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя [Текст] / Ю. Гордон. – М. : Издательство студии Артемия Лебедева, 2006. – 384 с.