Сховища даних мультимедійних систем

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.E.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор: ст.викладач Ковальчук Анатолій Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати термінологію сховищ та баз даних, правила побудови, вміння застосовувати їх в роботі. • Знати структуру та принципи роботи основних апаратних засобів та програмних середовищ сховищ та баз даних, підготовки запитів до друку. • Знати методологію створення баз даних, звичайних і реляційних таблиць та їх оброблення. • Вміти здійснювати вибір необхідного апаратно-програмного забезпечення, потрібного для вирішення конкретних задач створення і роботи баз даних. • Створювати бази засобами Access 7 і Borland C++ Builder 6.0. • Створювати запити засобами Access 7 і Borland C++ Builder 6.0.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Основи графічного дизайну. • Інструментальні засоби побудови систем додрукарської підготовки. • Вища алгебра. • Математичні методи дослідження операцій.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття сховища даних (СД), визначення СД. Класифікація СД, класифікація БД. Предметна область, структурування, СД і СКБД. Планування конфігурації бази даних. Інформаційна модель СУБД. Об’єкт, клас. Концептуальна модель. Інтерактивна реляційна СУБД Microsoft Access. Створення таблиць Access в існуючій базі. Додавання полів в таблицю. Форми. Створення форми. Конструктор форм. Звіти. Запити. Cередовище Borland C++ Builder 6.0. Створення псевдоніма БД. Створення таблиць. Встановлення звязків між полями таблиць. Побудова запиту. Оператор SELECT. Побудова комплексного запитуз використанням Visual Query Builder.
Методи та критерії оцінювання: • ПК проводиться у формі захисту лабораторних робіт під час навчальних занять та оцінювання розрахункової роботи. (40%). • Підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Дейт К. Введение в системы баз данных (седьмое издание) – СПб: Вильямс, Питер 2010, 1072 с. 2. MSAccess - Reddit - режим доступу / https://www.reddit.com/r/MSAccess/ 3. С.В.Глушаков, В.Н.Зорянский, С.Н.Хоменко. Програмирование в среде Borland C++ Buider 6.0. – Харьков, ФОЛИО, 2005, 508с.