Мультимедійні системи

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Лектор: к.т.н., доцент Марцишин Роман Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння комплексними знаннями та навичками з сучасних технологій електронних видань, сучасних комп’ютеризованих систем та технологій видавничо-поліграфічних виробництв що відповідає сучасним потребам міжнародного й національного ринку праці. • Отримання високого рівня отриманих знань та практичних навичок за рахунок використання світових новітніх технологій навчання, що формує компетентності креативності та автономності при вирішенні своїх функціональних та посадових обов’язків. • Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті. • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити • . Кореквізити: • .
Короткий зміст навчальної програми: Основні визначення. Сфери використання. Структура мультимедіа систем. Процес створення мультимедіа продукту. Апаратні засоби мультимедіа (звукові карти, відеокарти, ТВ-тюнери, відеокамери, цифрові фотоапарати) Технологія електронного паперу в мультимедійних системах. Історія створення. Особливості побудови монохромного електронного паперу: технологія Gyricon, технологія E-ink (різновиди E-ink: Vizplex™ Imaging Film, Pearl Imaging Film, PaperWhite E-Ink), технологія SiPix. Кольоровий електронний папір: технологія Mirasol, технологія Triton.Застосування електронного паперу.Формати електронних книг (e-book). Типи даних мультимедіа-інформації й засоби їхньої обробки (графічні формати, відео й анімація, звук, текст) Звук в мультимедіа. Історія цифрового звуку. Принцип роботи. Методи цифрового звукозапису. MIDI. Цифрові звукові формати. Об'ємний звук. Програмні засоби. Відео в мультимедіа. Стандарти представлення відео. Основні формати файлів. Стиснення відео. Лінійний та нелінійний монтаж відео. Програмне забезпечення редагування та оброблення відео. Віртуальна реальність. Віртуальна реальність. Доповнена реальність. Типи віртуальної реальності. Пристрої і компоненти VR. Використання доповненої реальності. Розумні окуляри. Проблеми уніфікації. Фінансові перспективи.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • Нєнов О. Л. Розробка мультимедійних систем. Навчальний посібник. - Одеса: Одеська державна академія холоду, 2012.—76 с. • Добрянський, В. М. Технології локальних комп’ютерних мереж на розподіленому середовищі [Текст] : конспект лекцій з дисц. “Мережі технології та інтернет” / В. М. Добрянський. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 120 с. • Різник О. Я. Основи комп'ютерної графіки : курс лекцій / О. Я. Різник. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 220 с • The VES handbook of visual effects: industry standard VFX practices andprocedures / Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman. – «Elsevier Inc.», 2010. –921 p.