Інформаційний маркетинг та менеджмент

Спеціальність: Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Код дисципліни: 7.122.07.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Лектор: Влах-Вигриновська Г.І., к.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати та уміти застосовувати методологію сценарного аналізу в задачах інформаційному менеджменті та маркетингу • знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів інформатизації в управлінні. • уміти формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації; • уміти використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Системний аналіз. 2. Бізнес-аналіз та розробка технологічних продуктів.
Короткий зміст навчальної програми: Для досягнення зазначеного змісту навчальної дисципліни передбачається вивчення відповідних тем, присвячених термінології та основним напрямам, що використовуються в теорії та практиці інформаційної діяльності в організації; природі інформації, її видам, властивостям і загальній структурі; структурі та функціям інформаційного (комунікативного) менеджменту в організації; інформаційному маркетингу; інформаційному забезпеченню менеджменту в організації; інформаційній підтримці інноваційного процесу в організації тощо.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Інформаційні системи в економіці /За ред. В. С. Пономаренка. — К.: Академія, 2002. — 542 с. 2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті: Навч. посібник — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 354 с. 3. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 354 с. 4. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту : навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. 260 с. 5. Знахур С. В. Інформаційний менеджмент та маркетинг : конспект лекцій. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 132 с. 6. Палеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес : підручник. К.: Вид-во Ліра-К. 2015. 492 с. 7. Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. К. : Вид-во Ліра-К: 2013. 478 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).