Цифрові методи обробки сигналів та аналізу зображень

Спеціальність: Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Код дисципліни: 7.122.07.E.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Лектор: Наконечний А.Й.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні методи перетворення та опрацювання сигналів, їх переваги і недоліки. 2. Вміти вибирати області перетворення сигналів в залежності від типів сигналів та поставленого завдання. 3. Знати основні підходи до фільтрування та стискання сигналів і зображень. 4. Знати основні методи нанесення цифрових підписів на зображення. 5. Вміти розраховувати коефіцієнти Фур'є та малохвильові коефіцієнти при поданні сигналів у частотній та часо-частотній областях відповідно.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Прикладний аналіз даних 2. Основи збору, передавання та обробки інформації. 3. Теорія інформації. 4. Сучасні цифрові методи обробки сигналів та зображень.
Короткий зміст навчальної програми: У навчальній дисципліні розглядаються теоретичні і практичні аспекти подання та оброблення сигналів у різних областях. Особлива увага звертається на розгляд теоретичних питань, пов'язаних з поданням та обробленням неперіодичних сигналів у часо-частотній, вейвлет області. Одночасно розглядаються конкретні напрямки практичного використання
Методи та критерії оцінювання: Перевірка готовності та виконання лабораторних робіт, перевірка виконання індивідуального домашнього завдання, екзамен. Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну 1. Виконання лабораторних робіт (20) 2. Виконання індивідуального домашнього завдання (15) Разом за ПК 35 Екзамен письмова компонента - 50 усна компонента - 15 Разом за дисципліну - 100
Рекомендована література: 1. Бабак В.П.,Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів. - К. Либідь, 1996. -392с. 2 Геранін В.О., Писаренко Л.Д., Рушицький Я.Я. Математичні аспекти хвилькового аналізу. Навч. посібник з 16 лекцій. – К.: НТУУ „КПІ” (ВПФ УкрІНТЕІ), 2001. – 164с. 3. Наконечний А.Й. Теорія малохвильового (wavelet) перетворення та її застосування //Фенікс, Львів 2001, 278с. 4. Наконечний А.Й. Наконечний Р.А., Павлиш В.А. Цифрова обробка сигналів: навч. посібник /Наконечний А.Й. Наконечний Р.А., Павлиш В.А. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 368с 5. Charles K.Chui An Introduction to Wavelets, Department of Mathematics, Texas AEM University, 1993. 6. Randy K.Young, Wavelet Theory and its Application, Boston /Dordecht/ London, 1994.