Дослідження і проектування безпровідних мереж

Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі
Код дисципліни: 7.123.01.E.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: ст. викл. Гребеняк Андрій Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення студентами основних підходів та методик при проєктуванні та створенні програмних засобів безпровідних мереж. Набуття практичних навичок аналізу сучасних програмних технологій безпровідних мереж з метою їх найбільш ефективного використання.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. загальна компетентність: - Здатність виявляти, ставити та розв'язувати проблеми. спеціальні компетентності: - Здатність проєктувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. - Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. фахова компетентність: - Володіння поглибленими знаннями про проєктування апаратного та програмного забезпечення проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі навички та результати навчання: - З письмової комунікації (на рівні передавання складної інформації); - З усної комунікації (на рівні передавання складних повідомлень); - Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; - Володіння необхідними навичками професійного спілкування другою (іноземною) мовою; - Знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій, базових категорій, технічних понять; - Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації; - Аналітичного мислення (на рівні застосування загального аналізу); - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - Планування та організації (на рівні планування та організація багатокомпонентної складної діяльності); - Критичного мислення (на рівні формулювання загальних стратегій з багатовимірних стратегічних питань); - Уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел; здатність використовувати інформаційно-комунікативні технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Дослідження та проєктування комп’ютерних систем та мереж - Мережні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Дослідження та проєктування безпровідних мереж” ставить на меті виробити у студентів систематизоване розуміння напрямків досліджень та розвитку комп’ютерних мереж, в тому числі про новітні технології проєктування універсальних та спеціалізованих апаратних і програмних комп’ютерних засобів (в тому числі й сумісного), а також прищепити вміння виконувати аналітичну роботу з актуальних проблем розвитку комп’ютерних систем та мереж. В результаті освоєння навчального матеріалу дисципліни, студенти повинні розуміти концептуальні питання та багатогранність проблеми проєктування безпровідних мереж, знати принципи побудови та напрямки розвитку сучасних комп’ютерних мереж, вміти застосовувати методи науково-дослідної роботи при створенні, тестуванні використанні безпровідних мереж. Для освоєння даної дисципліни необхідне знання таких дисциплін: “Дослідження та проєктування комп’ютерних систем та мереж”, “Мережні інформаційні технології ”.
Опис: 1. Теорія комунікації та інформації. 2. Бездротова персональна мережа (wpan) не на основі ip. 3.Wpan і wlan на базі ip. 4. Маршрутизатори та шлюзи. 5. Аналіз даних і машинне навчання в хмарних і туманних платформах.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни “Дослідження та проєктування безпровідних мереж” проводиться відповідно до робочого навчального плану у вигляді семестрового контролю, який проводиться в кінці семестру і містити результати поточного контролю знань студентів, який оцінюється за виконання лабораторних робіт, та контрольного заходу – відповідь на відповідний білет на іспиті. Контрольний захід є обов’язковим видом контролю і проводиться в письмово-усній формі в кінці семестру. Поточний контроль на лекційних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: - вибіркове усне опитування перед початком занять; - оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді; б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру; в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно з певною ситуацією; д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення.
Критерії оцінювання результатів навчання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота (30%) Підсумковий контроль: контрольні заходи, екзамен, письмово-усна форма (70 %)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Soldatos, J. River Publishers Series in Signal, Image and Speech Processing Building Blocks for IoT Analytics Internet-of-Things Analytics Building Blocks for IoT Analytics Internet-of-Things Analytics / 2016. 2. Derhamy, H. Architectural Design Principles For Industrial Internet of ThingsLule?a, Sweden , 18. C. 285. 3. Lea, P. Internet of Things for architects?: architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security: Packt Publishing, 2018. 524c. 4. Linan Colina, A., Vives, A., Bagula, A., et al. Internet of Things IN 5 DAYS: 2016. 227c. 5. Lee, E. A., Seshia, S. A. Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach: MIT Press, 2017. 568c. 6. Greengard, S. The internet of things: MIT Press, 2015. 230c. 7. Vermesan, O., Friess, P. Internet of things - from research and innovation to market deployment: River Publishers, 2014. 364c. 8. Kranz, M. Building the Internet of Things Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry: Wiley, 2016. 272c. 9. Buyya, R., Dastjerdi, A. V. Internet of things?: principles and paradigms: Elsevier, 2016. 378c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).