Основи наукової та інноваційної діяльності в галузі комп'ютерних систем та мереж

Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі
Код дисципліни: 7.123.01.E.026
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: Мельник Анатолій Олексійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни «Основи наукової та інноваційної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж» - надати здобувачам вищої освіти другого освітнього рівня теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у галузі комп’ютерних систем та мереж.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Основи наукової та інноваційної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж» здобувач вищої освіти другого освітнього рівня повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: компетенції Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності: Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність досліджувати, розробляти та обирати технології створення великих і надвеликих систем. Здатність представляти результати власних досліджень та/або розробок у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях. Фахові компетентності професійного спрямування: Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектних, технологічних рішень з метою підвищення якості проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем.
Результати навчання: програмні результати навчання Результати навчання: Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерної інженерії, необхідні для професійної діяльності, оригінального мислення та проведення досліджень, критичного осмислення проблем інформаційних технологій та на межі галузей знань. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль –виконання практичних робіт, усне та фронтальне опитування. Результати навчання: Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і дотичних міжгалузевих питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. Методи навчання і викладання: Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування. Екзамен – письмове опитування. Результати навчання: Розуміти тенденцій розвитку обчислювальної техніки та їх елементів в галузі розробки проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем та методів підвищення ефективності їх роботи. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Організація обчислювальних процесів у паралельних системах, Проектування цифрових засобів на ПЛІС.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи наукової та інноваційної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж» покликана подати студентам основи проведення наукової та інноваційної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж. Для освоєння даної дисципліни необхідне знання таких дисциплін: “Дослідження і проектування КСМ ”.
Опис: Лекційні заняття 1. Вступ в дисципліну 2. Мета і завдання дослідження. Порядок здійснення наукового дослідження. Системний підхід до наукових досліджень. 3. Процес наукового дослідження. Методи досліджень в галузі комп’ютерних систем та мереж. 4. Організація наукового дослідження 5. Основні напрямки досліджень в галузі комп’ютерних систем та мереж 6. Основи інноваційної діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж Усього годин 12, кожна тема по 2 години. Практичні заняття 1. Ознайомлення із прикладами здійснення наукового дослідження. 2. Ознайомлення з методами досліджень в галузі комп’ютерних систем та мереж. 3. Приклади організації наукового дослідження 4. Закріплення результатів наукових досліджень 5. Заключне заняття. Академічна доброчесність у наукових дослідженнях 6. Семінарські заняття Інноваційна діяльність в галузі комп’ютерних систем та мереж Підсумкове заняття. Внесок результатів практичних занять в екзаменаційну оцінку. Усього годин 24
Методи та критерії оцінювання: Заходи з оцінювання результатів навчання аспірантів передбачають поточний та семестровий контроль результатів навчання та діагностику набуття компетентностей. Поточний контроль здійснюють під час практичних занять аспіранта, що має на меті перевірку рівня засвоєння теоретичних і практичних знань. Результат поточного контролю формується з результатів практичних занять та виконання індивідуального науково-дослідницького завдання (написання реферату). Семестровий контроль проводять у формі іспиту за зважено-накопичувальною системою і в терміни, встановлені в Університеті.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль Разом за дисципліну Захист реферату -20, Практичні заняття - 10 Разом за ПК письмова компонента усна компонента 30 60 10 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Мельник А.О., Мельник В.А. Персональні суперкомп'ютери: архітектура, проектування, застосування. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2013. — 516 с. 2. Мельник А.О. Пам'ять із впорядкованим доступом. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2015. — 370 с. 3. Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. Vol. 1,2. 2016-2022. Допоміжна 4. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с. 5. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ – К. : АБУ, 2002. – 480 с. 6. Гуменна О. А. Основи наукових досліджень. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 99 с. 7. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).