Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі
Код дисципліни: 7.123.01.O.018
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: Професор Мельник Анатолій Олексійович Доцент Парамуд Ярослав Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення технології захисту магістерської кваліфікаційної роботи
Завдання: Завершення формування інтегральної компетентності; здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов
Результати навчання: Розроблення пояснювальної записки та графічної частини магістерської кваліфікаційної роботи та захист роботи перед екзаменаційною комісією
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Згідно освітньо-професійної програми “Комп’ютерні системи та мережі”
Короткий зміст навчальної програми: Студентам-випускникам надаються методичні матеріали захисту магістерської кваліфікаційної роботи
Опис: Методичні матеріали усіх етапів підготовки та захисту магістерської кваліфікаційної роботи, в тому числі попереднього захисту на кафедрі, рецензування, захисту перед екзаменаційною комісією
Методи та критерії оцінювання: Дотримання календарного графіка захисту магістерської кваліфікаційної роботи
Критерії оцінювання результатів навчання: Повнота та аргументованість представлення результатів дослідення при захисті роботи перел екзаменаційною комісією
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності "Комп’ютерна інженерія" спеціалізації“Комп’ютерні системи та мережі”. /Укл. Мельник А.О., Парамуд Я.С. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. - 36 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).