Мережні інформаційні технології

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.003
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: Наконечний Ростислав Адріанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є ознайомлення з сучасними мережними інформаційними технологіями, засобами побудови та функціонування мережних інформаційних технологій, оволодіння знаннями, практичними навичками у галузі розробки і експлуатації комп’ютеризованих систем та мереж передачі даних, адміністрування та програмування відповідних компонент мережних інформаційних систем.
Завдання: Завдання курсу – навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з побудови мережних інформаційних систем та використовуваних технологій на практиці, кваліфіковано та грамотно використовувати технологічні засоби створення, принципи взаємодії компонент та загальні підходи, пов’язані із мережними інформаційними системами.
Результати навчання: вміти класифікувати комп’ютерні мережі. Розробляти архітектуру комп’ютерних мереж; вміти класифікувати сучасні технології локальних мереж. Визначати методи доступу в локальних мережах; розробляти структури локальних комп'ютерних мереж, використовуючи необхідні комунікаційні системи і протоколи канального рівня, із застосуванням активних або пасивних технічних засобів; розробляти структури глобальних комп'ютерних мереж, використовуючи необхідні комунікаційні системи і протоколи типу TCP/IP, із застосуванням маршрутизоторів і інших технічних засобів об’єднання комп’ютерних мереж; вміти аналізувати та обробляти мережевий трафік за допомогою Wireshark. визначати необхідну для організації кількість ідентифікаторів мереж та вузлів; вміти визначати функції протоколу IP та розуміти процес фрагментації дейтаграм. проектувати протоколи передачі даних в інформаційних системах. Розуміти принципи взаємодії абонентських терміналів в інформаційних системах; аналізувати сучасні міжнародні технології та протоколи передачі даних в розподільних мережах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Комп’ютерні мережі Адміністрування комп”ютерних систем і мереж Глобальні інформаційні мережі Мережні операційні системи Програмування ком’ютерних мереж
Короткий зміст навчальної програми: В навчальній дисципліні розглядаються теоретичні і практичні аспекти існуючих сучасних мережних інформаційних технологій, засобів побудови та функціонування мережних інформаційних систем. Вивчення технологій та засобів побудови, адміністрування та програмування відповідних комп”ютерних компонент мережних інформаційних систем.
Опис: Вступ. Мета та задачі курсу. Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності. Основні документи мережних інформаційних технологій. Технології локальних мереж (LAN).Протокол управління логічним каналом LLC.Набір протоколів TCP/IP, особливості та характеристики. Internet Protocol, версія 4 (IPv4). Модель TCP/IP і 7-рівнева еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI ISO. Характеристика рівнів моделі TCP/IP.Адресація в IPv4. Класи IP-адрес. Маска підмережі. Поділ на підмережі (subnetting). Об’єднання підмереж (supernetting). Маршрутизація в TCP/IP: статична маршрутизація. Динамічна маршрутизація: протоколи RIP та OSPF. Протокол IPv6, особливості та характеристики. Протоколи TCP, UDP, ICMP, ARP, їх характеристики та формати. Глобальні мережі (WAN). Топології WAN, особливості та характеристики. Технології глобальних мереж, особливості та характеристики, структура кадрів, критерії вибору конкретних технологій: Комутовані телефонні лінії; протоколи SLIP та PPP. Виділені (орендовані) телефонні лінії (T-технології) Switched 56, ISDN, broadband ISDN, SMDS, X.25, FRAME RELAY, SONET,ATM, XDSL.Безпровідні мережі передачі даних. Безпровідні LAN та WAN їх особливості та характеристики. Радіомережі. Супутниковий зв'язок.аналіз Маллата, фільтри, пряме та обернене wavelet перетворення. Швидке обчислення wavelet перетворення: пірамідальний алгоритм.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольні робота (30%); іспит: письмово-усна форма (70 %).
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова оцінка виставляється за умови виконання студентом навчального плану. Семестрова оцінка формується з результатів поточного контролю виконання лабораторних робіт і семестрового тестування. Результат семестрового тестування є добутком результату семестрового тесту у віртуальному навчальному середовищі та коефіцієнта лекційних тестів у віртуальному навчальному середовищі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Буров Є. Комп‘ютерні мережі. Львів: БаК, 2012. – 584 с., іл. 2. UNIX: разработка сетевых приложений / У. Стивенс. – СПб.: Питер, 2012. – 1088 с.: ил. – (Серия «Мастер-класс»). 3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 864 с.:ил.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Мережні інформаційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доцент Наконечний Ростислав Адріанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є ознайомлення з сучасними мережними інформаційними технологіями, засобами побудови та функціонування мережних інформаційних технологій, оволодіння знаннями, практичними навичками у галузі розробки і експлуатації комп’ютеризованих систем та мереж передачі даних, адміністрування та програмування відповідних компонент мережних інформаційних систем.
Завдання: Завдання курсу – навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання з побудови мережних інформаційних систем та використовуваних технологій на практиці, кваліфіковано та грамотно використовувати технологічні засоби створення, принципи взаємодії компонент та загальні підходи, пов’язані із мережними інформаційними системами.
Результати навчання: вміти розробляти архітектури комп’ютерних мереж; вміти розробляти структури глобальних комп'ютерних мереж, використовуючи необхідні комунікаційні системи, із застосуванням маршрутизоторів і інших технічних засобів об’єднання комп’ютерних мереж; розробляти структури локальних комп'ютерних мереж, використовуючи необхідні комунікаційні системи і протоколів, із застосуванням активних або пасивних технічних засобів; вміти аналізувати та обробляти мережевий трафік; вміти визначати необхідну для організації кількість ідентифікаторів мереж та вузлів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп’ютерні мережі Адміністрування комп”ютерних систем і мереж Глобальні інформаційні мережі
Короткий зміст навчальної програми: Вибір завдання та постановка задачі. Розробити архітектуру комп”ютерної мережі. Обрати технології для побудови локальної та глобальної мережі. Розробити IP –адресацію та маршрутизацію комп”ютерної мережі. Розробити кошторис розробленої комп”ютерної мережі та обрати провайдера.
Опис: Вступ. Мета та задачі курсу. Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності. Основні документи мережних інформаційних технологій. Технології локальних мереж (LAN).Протокол управління логічним каналом LLC.Набір протоколів TCP/IP, особливості та характеристики. Internet Protocol, версія 4 (IPv4). Модель TCP/IP і 7-рівнева еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI ISO. Характеристика рівнів моделі TCP/IP.Адресація в IPv4. Класи IP-адрес. Маска підмережі. Поділ на підмережі (subnetting). Об’єднання підмереж (supernetting). Маршрутизація в TCP/IP: статична маршрутизація. Динамічна маршрутизація: протоколи RIP та OSPF. Протокол IPv6, особливості та характеристики. Протоколи TCP, UDP, ICMP, ARP, їх характеристики та формати. Глобальні мережі (WAN). Топології WAN, особливості та характеристики. Технології глобальних мереж, особливості та характеристики, структура кадрів, критерії вибору конкретних технологій: Комутовані телефонні лінії; протоколи SLIP та PPP. Виділені (орендовані) телефонні лінії (T-технології) Switched 56, ISDN, broadband ISDN, SMDS, X.25, FRAME RELAY, SONET,ATM, XDSL.Безпровідні мережі передачі даних. Безпровідні LAN та WAN їх особливості та характеристики. Радіомережі. Супутниковий зв'язок.аналіз Маллата, фільтри, пряме та обернене wavelet перетворення. Швидке обчислення wavelet перетворення: пірамідальний алгоритм.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіти з курсової роботи, усне опитування (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова оцінка виставляється за умови виконання студентом навчального плану. Семестрова оцінка формується з результатів виконання курсового проекту, його оформлення та захисту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Буров Є. Комп‘ютерні мережі. Львів: БаК, 2012. – 584 с., іл. 2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 864 с.:ил. 3. Камер, Дуглас Э. Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура, 4-е изд.:Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 880 с.: ил. – Парал. тит. англ.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).