Інструментальні засоби веб-технологій

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доц. Березко Леонід Олександрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати предмет та основні поняття дисципліни, особливості проектування та використання інструментальних засобів при реалізації програмного забезпечення для ВЕБ; вміти використовувати інструментальні засоби ВЕБ-технологій; набути практичні навички з використання відповідних інструментальних засобів при створенні сайтів та сервісів Інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування, Глобальні інформаційні мережі, Мережні інформаційні технології, Дослідження і проектування програмних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Архітектура ВЕБ. Концепція та принципи ВЕБ 2.0. HTML- мова створення гіпертекстових документів. Структура HTML-документів. CSS- каскадні таблиці стилів. Мова сценаріїв Java Script. Клієнтський та серверний Java Script. Мови РНР та Perl, її використання. ВЕБ-сервер Apache. CMS/CMF – системи керування контентом. Використання CMS/CMF .
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота (30 %) Підсумковий контроль: контрольні заходи, екзамен, письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. А.М. Пелещишин, П.І.Жежнич, О.В.Марковець.Розроблення комплексних ВЕБ-сайтів за допомогою мови програмування PERL.- Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.-164 c. 2. Ю.М.Алексеєв ( під. ред..). Швидко та легко програмуємо, шліфуємо та розкручуємо ВЕБ– сайт. Навч.посібн. Вид-во «Лучшие книги», 2003.-432 c. 3. О.Б.Проценко та ін. ВЕБ - програмування та ВЕБ – дизайн. Технологія ХМL.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.-127c.