Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Глухов Валерій Сергійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни СК2.2 - «Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж» є - подати основні знання і прищепити основні вміння в галузі дослідження і проектування комп’ютерних апаратних засобів універсальних та спеціалізованих комп’ютерів і створених на їхній основі комп’ютерних систем та дротових та бездротових комп’ютерних мереж різного призначення, як з централізованним, так і децентралізованим керуваням на основі сучасних апаратних засбів та технологій передачі даних.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. загальні компетентності: ЗК3 - Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК5 - здатність до застосування знань на практиці; ЗК6 - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; Спеціальні (фахові) компетентності: СК2 - здатність розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення, компоненти комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем з використанням сучасних методів і мов програмування, а також засобів і систем автоматизації проектування. СК3 - здатність проектувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. СК4 - здатність будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем та мереж. СК5 - здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. СК7 - здатність досліджувати, розробляти та обирати технології створення великих і надвеликих систем. СК9 - здатність представляти результати власних досліджень та/або розробок у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.
Результати навчання: РН1 - Застосовувати загальні підходи пізнання, методи математики, природничих та інженерних наук до розв’язання складних задач комп’ютерної інженерії. РН3 - Будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем і мереж, оцінювати їх адекватність, визначати межі застосовності. РН7 - Вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж. РН11 - Приймати ефективні рішення з питань розроблення, впровадження та експлуатації комп’ютерних систем і мереж, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень. РН13 - Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і дотичних міжгалузевих питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Мережні інформаційні технології Проектування засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах Теорія інтелектуальних систем Технології штучного інтелекту в комп'ютерних та кіберфізичних системах Дослідження та проектування вбудованих комп'ютерних систем
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження та проектування є дві надзвичайно важливих операції у процесі створення нових технічних засобів. Цей процес починається з дослідження – дослідження того, що на даний час зробили в даному напряму інші розробники, що можна взяти з їхнього досвіду та результатів для використання у власному проекті. Після того, як в результаті дослідження знайдено найкращий аналог, починається власне проектування. Наступним кроком після проектування знову є дослідження, але тепер це дослідження власної розробки, її властивостей, її здатності задовільняти вимоги замовника – її якості. Розробка нової техніки вважається закінченою тільки коли ці дослідження дали позитивний результат. Дослідження грають також важливу роль при ремонті комп’ютерних систем та мереж. Про надзвичайну важливість досліджень говорить той факт, що витрати на їх проведення сягають 90 % витрат на весь процес створення нової техніки. Проведення і досліджень, і проектування спирається на чисельні стандарти, при їх проведенні використовуються напрацьовані роками стандартні методики, використовуються стандартне та нестандартне обладнання. Нестандартні програмні (тести) та апаратні засоби, доводиться створювати самим учасникам проекту, що також вимагає окремого знання та компетентностей. Даний курс як раз і призначений для ознайомлення студентів із згаданими стандартами, методиками, методами та обладнанням.
Опис: Вступ. Мета та задачі курсу. Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності, організація їхнього проектування. Основні документи при проведенні проектування. Основні етапи життєвого циклу . Основні принципи досліджень, тестування, налагодження і контролю. Еталони. Класифікація і прояви насправностей цифрових пристроїв у складі комп’ютерних систем та мереж. Рекомендована послідовність дослідження, тестування та діагностики цифрових пристроїв у складі комп’ютерних систем та мереж. Особливості дослідження комбінаційних схем. Особливості дослідження схем з пам’яттю. Використання вбудованого контролю для дослідження комп’ютерних систем та мереж. Структурні методи синтезу тестів комп’ютерних систем та мереж. Стандартне і нестандартне обладнання для дослідження комп’ютерних систем та мереж. Структура комп’ютера, комп’ютерної системи. Конвеєрні структури. Процесори комп’ютерних систем з універсальною (CISC) та скороченою (RISC) системами команд. Багатоядерні процесори. Використання ПЛІС та ПЛМ для проектування комп’ютерних систем та мереж. Особливості використання ПЛМ в складі комп’ютерних систем та мереж. Особливості використання ПЛІС в складі комп’ютерних систем та мереж. Поняття про ядра та генератори ядер для ПЛІС. Послідовні та паралельні зв’язки у комп’ютерних системах та мережах. Довгі лінії у комп’ютерних системах та мережах. Засоби проектування комп’ютерних систем та мереж. Підсумкове заняття.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за результатами виконання лекційних та семестрового тесту у віртуальному навчальному середовищі університету, а також за результатами виконання лабораторних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова оцінка виставляється за умови виконання студентом навчального плану. Семестрова оцінка формується з результатів поточного контролю виконання лабораторних робіт і семестрового тестування. Результат семестрового тестування є добутком результату семестрового тесту у віртуальному навчальному середовищі та коефіцієнта лекційних тестів у віртуальному навчальному середовищі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 8. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Підручник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с. 9. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем. Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2010. - 394 с. 10. Проектування комп'ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки : монографія / С. А. Іванець, Ю. О. Зубань, В. В. Казимир, В. В. Литвинов. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 313 с. 11. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. 5th Edition. Pages: 800. Elsevier Science & Technology. 2013. 12. Stephen H. Hall, Garrett W. Hall, James A. McCall. High-Speed Digital System Design—A Handbook of Interconnect Theory and Design Practices. - A Wiley-Interscience Publication JOHN WILEY & SONS, INC. 2000. 328 p. 13. Pong P. Chu. RTL HARDWARE DESIGN USING VHDL. Coding for Efficiency, Portability, and Scalability. John Wiley & Sons, Inc. 2006, 696 p. 14. Mark Balch. COMPLETE DIGITAL DESIGN. A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture. McGRAW-HILL New York. 2003. 482 p. Допоміжна 15. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. 16. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення. 17. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення 18. ДСТУ 3974–2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення 19. ДСТУ 1.3:2004 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ 20. Tammy Noergaard. Embedded Systems Architecture. A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers. 2nd Edition. Pages: 672. Elsevier Science & Technology. 2013. 21. Shahin Farahani. ZigBee Wireless Networks and Transceivers. Pages: 360. Elsevier Science & Technology. 2008. 22. Jon Wilson. Stuart Ball. Creed Huddleston. Edward Ramsden. Dogan Ibrahim. Test and Measurement: Know It All. Pages: 912. Elsevier Science & Technology. 2013. 23. Marilyn Wolf. High-Performance Embedded Computing. Applications in Cyber-Physical Systems and Mobile Computing. 2nd Edition. Pages: 506. Elsevier Science & Technology. 2014. 24. Ali Grami. Introduction to Digital Communications. Pages: 604 . Elsevier Science & Technology. 2015. 25. Hubert Kaeslin. Top-Down Digital VLSI Design. From Architectures to Gate-Level Circuits and FPGAs. Pages: 598. Elsevier Science & Technology. 2014. 26. William Bolton. Programmable Logic Controllers. Pages: 424. Elsevier Science & Technology. 2015. 27. Peter Barry. Patrick Crowley. Modern Embedded Computing. Designing Connected, Pervasive, Media-Rich Systems. Pages: 552. Elsevier Science & Technology. 2012. 28. Ronald Sass, Andrew Schmidt. Embedded Systems Design with Platform FPGAs. Principles and Practices. Pages: 408. Elsevier Science & Technology. 2010. 29. Alan S Morris, Reza Langari. Measurement and Instrumentation. Theory and Application. 2nd Edition. Pages: 726. Elsevier Science & Technology. 2015. 30. William Bolton. Instrumentation and Control Systems. 2nd Edition. Pages: 360. Elsevier Science & Technology. 2015. 31. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware Software Interface: ARM Edition. Pages: 720. Elsevier Science & Technology. 2016. 32. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design RISC-V Edition. The Hardware Software Interface. ISBN: 978-0-12-812275-4. Elsevier Science & Technology. 2017. 33. Richard Anthony. Systems Programming. Designing and Developing Distributed Applications. Pages: 548. Elsevier Science & Technology. 2015. 34. Xiaocong Fan. Real-Time Embedded Systems. Design Principles and Engineering Practices. Pages: 686. Elsevier Science & Technology. 2015. 35. Peter Wilson. Design Recipes for FPGAs. Using Verilog and VHDL. 2nd Edition. Pages: 392. Elsevier Science & Technology. 2015. 36. Marilyn Wolf. The Physics of Computing. Pages: 320. Elsevier Science & Technology. 2016. 37. Peter Wilson. The Circuit Designer's Companion. 4th Edition. ISBN: 978-0-08-101764-7. Elsevier Science & Technology. 2017. 38. Dan Marinescu. Cloud Computing. Theory and Practice. 2nd Edition. ISBN: 978-0-12-812810-7. Elsevier Science & Technology. 2017. 9. Інформаційні ресурси 39. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9734
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж (курсовий проект)

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Глухов Валерій Сергійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни СК2.2 - «Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж» є - подати основні знання і прищепити основні вміння в галузі дослідження і проектування комп’ютерних апаратних засобів універсальних та спеціалізованих комп’ютерів і створених на їхній основі комп’ютерних систем та дротових та бездротових комп’ютерних мереж різного призначення, як з централізованним, так і децентралізованим керуваням на основі сучасних апаратних засбів та технологій передачі даних.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. загальні компетентності: ЗК3 - Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК5 - здатність до застосування знань на практиці; ЗК6 - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; Спеціальні (фахові) компетентності: СК2 - здатність розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення, компоненти комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем з використанням сучасних методів і мов програмування, а також засобів і систем автоматизації проектування. СК3 - здатність проектувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. СК4 - здатність будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем та мереж. СК5 - здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. СК7 - здатність досліджувати, розробляти та обирати технології створення великих і надвеликих систем. СК9 - здатність представляти результати власних досліджень та/або розробок у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.
Результати навчання: РН1 - Застосовувати загальні підходи пізнання, методи математики, природничих та інженерних наук до розв’язання складних задач комп’ютерної інженерії. РН3 - Будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем і мереж, оцінювати їх адекватність, визначати межі застосовності. РН7 - Вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж. РН11 - Приймати ефективні рішення з питань розроблення, впровадження та експлуатації комп’ютерних систем і мереж, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень. РН13 - Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і дотичних міжгалузевих питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Мережні інформаційні технології Проектування засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах Теорія інтелектуальних систем Технології штучного інтелекту в комп'ютерних та кіберфізичних системах Дослідження та проектування вбудованих комп'ютерних систем
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження та проектування є дві надзвичайно важливих операції у процесі створення нових технічних засобів. Цей процес починається з дослідження – дослідження того, що на даний час зробили в даному напряму інші розробники, що можна взяти з їхнього досвіду та результатів для використання у власному проекті. Після того, як в результаті дослідження знайдено найкращий аналог, починається власне проектування. Наступним кроком після проектування знову є дослідження, але тепер це дослідження власної розробки, її властивостей, її здатності задовільняти вимоги замовника – її якості. Розробка нової техніки вважається закінченою тільки коли ці дослідження дали позитивний результат. Дослідження грають також важливу роль при ремонті комп’ютерних систем та мереж. Про надзвичайну важливість досліджень говорить той факт, що витрати на їх проведення сягають 90 % витрат на весь процес створення нової техніки. Проведення і досліджень, і проектування спирається на чисельні стандарти, при їх проведенні використовуються напрацьовані роками стандартні методики, використовуються стандартне та нестандартне обладнання. Нестандартні програмні (тести) та апаратні засоби, доводиться створювати самим учасникам проекту, що також вимагає окремого знання та компетентностей. Даний курс як раз і призначений для ознайомлення студентів із згаданими стандартами, методиками, методами та обладнанням.
Опис: Вступ. Мета та задачі курсу. Основні поняття та термінологія. Комп’ютерні системи та мережі, їхні характеристики, властивості та відмінності, організація їхнього проектування. Основні документи при проведенні проектування. Основні етапи життєвого циклу . Основні принципи досліджень, тестування, налагодження і контролю. Еталони. Класифікація і прояви насправностей цифрових пристроїв у складі комп’ютерних систем та мереж. Рекомендована послідовність дослідження, тестування та діагностики цифрових пристроїв у складі комп’ютерних систем та мереж. Особливості дослідження комбінаційних схем. Особливості дослідження схем з пам’яттю. Використання вбудованого контролю для дослідження комп’ютерних систем та мереж. Структурні методи синтезу тестів комп’ютерних систем та мереж. Стандартне і нестандартне обладнання для дослідження комп’ютерних систем та мереж. Структура комп’ютера, комп’ютерної системи. Конвеєрні структури. Процесори комп’ютерних систем з універсальною (CISC) та скороченою (RISC) системами команд. Багатоядерні процесори. Використання ПЛІС та ПЛМ для проектування комп’ютерних систем та мереж. Особливості використання ПЛМ в складі комп’ютерних систем та мереж. Особливості використання ПЛІС в складі комп’ютерних систем та мереж. Поняття про ядра та генератори ядер для ПЛІС. Послідовні та паралельні зв’язки у комп’ютерних системах та мережах. Довгі лінії у комп’ютерних системах та мережах. Засоби проектування комп’ютерних систем та мереж. Підсумкове заняття.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за результатами виконання курсового проекту, його оформлення та захисту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Семестрова оцінка виставляється за умови виконання студентом навчального плану. Семестрова оцінка формується з результатів виконання курсового проекту, його оформлення та захисту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 5. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж (частина 1). http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9734 6. Проектування комп’ютерних систем та мереж: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі”. Укл. Р.В. Бачинський – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2022. – 41 с. 8. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Підручник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с. 9. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем. Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2010. - 394 с. 10. Проектування комп'ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки : монографія / С. А. Іванець, Ю. О. Зубань, В. В. Казимир, В. В. Литвинов. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 313 с. 11. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. 5th Edition. Pages: 800. Elsevier Science & Technology. 2013. 12. Stephen H. Hall, Garrett W. Hall, James A. McCall. High-Speed Digital System Design—A Handbook of Interconnect Theory and Design Practices. - A Wiley-Interscience Publication JOHN WILEY & SONS, INC. 2000. 328 p. 13. Pong P. Chu. RTL HARDWARE DESIGN USING VHDL. Coding for Efficiency, Portability, and Scalability. John Wiley & Sons, Inc. 2006, 696 p. 14. Mark Balch. COMPLETE DIGITAL DESIGN. A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture. McGRAW-HILL New York. 2003. 482 p. Допоміжна 15. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. 16. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення. 17. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення 18. ДСТУ 3974–2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення 19. ДСТУ 1.3:2004 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ 20. Tammy Noergaard. Embedded Systems Architecture. A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers. 2nd Edition. Pages: 672. Elsevier Science & Technology. 2013. 21. Shahin Farahani. ZigBee Wireless Networks and Transceivers. Pages: 360. Elsevier Science & Technology. 2008. 22. Jon Wilson. Stuart Ball. Creed Huddleston. Edward Ramsden. Dogan Ibrahim. Test and Measurement: Know It All. Pages: 912. Elsevier Science & Technology. 2013. 23. Marilyn Wolf. High-Performance Embedded Computing. Applications in Cyber-Physical Systems and Mobile Computing. 2nd Edition. Pages: 506. Elsevier Science & Technology. 2014. 24. Ali Grami. Introduction to Digital Communications. Pages: 604 . Elsevier Science & Technology. 2015. 25. Hubert Kaeslin. Top-Down Digital VLSI Design. From Architectures to Gate-Level Circuits and FPGAs. Pages: 598. Elsevier Science & Technology. 2014. 26. William Bolton. Programmable Logic Controllers. Pages: 424. Elsevier Science & Technology. 2015. 27. Peter Barry. Patrick Crowley. Modern Embedded Computing. Designing Connected, Pervasive, Media-Rich Systems. Pages: 552. Elsevier Science & Technology. 2012. 28. Ronald Sass, Andrew Schmidt. Embedded Systems Design with Platform FPGAs. Principles and Practices. Pages: 408. Elsevier Science & Technology. 2010. 29. Alan S Morris, Reza Langari. Measurement and Instrumentation. Theory and Application. 2nd Edition. Pages: 726. Elsevier Science & Technology. 2015. 30. William Bolton. Instrumentation and Control Systems. 2nd Edition. Pages: 360. Elsevier Science & Technology. 2015. 31. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design. The Hardware Software Interface: ARM Edition. Pages: 720. Elsevier Science & Technology. 2016. 32. David Patterson, John Hennessy. Computer Organization and Design RISC-V Edition. The Hardware Software Interface. ISBN: 978-0-12-812275-4. Elsevier Science & Technology. 2017. 33. Richard Anthony. Systems Programming. Designing and Developing Distributed Applications. Pages: 548. Elsevier Science & Technology. 2015. 34. Xiaocong Fan. Real-Time Embedded Systems. Design Principles and Engineering Practices. Pages: 686. Elsevier Science & Technology. 2015. 35. Peter Wilson. Design Recipes for FPGAs. Using Verilog and VHDL. 2nd Edition. Pages: 392. Elsevier Science & Technology. 2015. 36. Marilyn Wolf. The Physics of Computing. Pages: 320. Elsevier Science & Technology. 2016. 37. Peter Wilson. The Circuit Designer's Companion. 4th Edition. ISBN: 978-0-08-101764-7. Elsevier Science & Technology. 2017. 38. Dan Marinescu. Cloud Computing. Theory and Practice. 2nd Edition. ISBN: 978-0-12-812810-7. Elsevier Science & Technology. 2017. 9. Інформаційні ресурси 39. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9734
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).