Дослідження і проектування інтерфейсів користувача

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доц.Березко Леонід Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати проблеми, пов’язані з проектуванням зручних засобів взаємодії користувача з комп’ютером; вміти вибрати потрібний тип інтерфейсу та адаптувати його до вимог можливих користувачів, користуватись сучасними інструментальними засобами при створенні программного забезпечення інтерфейсу; розуміти значення та вплив інтерфейсу на ефективність роботи користувача в системі « людина – комп’ютер ».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерні системи, Дослідження і проектування програмних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Місце та значення інтерфейсу користувача (ІК) в комп’ютерній системі.Труднощі, які виникають при проектуванні ІК. Стратегія розробки ІК. Оцінка проекту. Складові частини ІК. Процеси вводу-виводу. Процеси діалогу. Опис діалогу. Загальні принципи розташування інформації на екрані. Адаптація в інтерфейсі користувача. Багатовіконні WIMP-інтерфейси. Інтелектуальні інтерфейси.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота (30%) Підсумковий контроль: контрольні заходи, екзамен, письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. В.А. Тудоран. Людино – машинна взаємодія.- Миколаїв: Вид-во НУК, 2015.-164 c. 2. Уэйншенк С. 100 главних принципов дизайна. Пер. с англ. – СПб: Питер, 2012.- 272 c. 3. Торрес Р.Дж. Практическое руководство по проектированию и разработке пользовательского интерфейса. Пер. с англ.– М.: Издательский дом Вильямс, 2002.- 401c.