Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Системне програмування
Код дисципліни: 7.123.02.O.016
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань і здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності в галузі проектування, виробництва, програмування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж.
Завдання: Основними завданнями дослідницької практики є: - здобуття дослідницьких навичок у виконанні конструкторських робіт по проектуванню, програмуванню і організації виробництва комп’ютерних систем та мереж та системного програмування ; - вивчення процесів технологічної підготовки виробництва, а також технології виробництва засобів комп’ютерних систем та мереж та системного програмування; - ознайомлення з сучасними досягненнями і перспективами розвитку науки і техніки в галузі комп’ютерних систем та мереж; - здобуття навичок у програмуванні, налагодженні засобів комп’ютерних систем та мереж та системного програмування і їх експлуатації; - закріплення і засвоєння навичок науково-дослідної роботи, планування та проведення експерименту.
Результати навчання: В результаті виконаня дослідницької практики студент повинен: визначитися з проблемою досліджень та методами моделюваня; отримати основні кількісні та якісні характеристики досліджуваного об’єкта.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж; Напрямки досліджень і розвитку комп'ютерних систем та мереж.
Короткий зміст навчальної програми: Опрацюваня проблеми досліджень. Визначеня пріоритетних напрямків дослідження даної проблеми. Сформувати блок-схему зв’язків між чинниками, які впливають на розвиток і формуваня даного об’єкта. На основі системного аналізу та дисциплін, які вивчались на бакалавраті та магістратурі сформувати попередню модель даного явища або процесу.
Опис: Дослідницька практика є одним з етапів підготовки молодих спеціалістів і органічно пов'язана з попереднім і наступним етапами навчання в університеті. Характер роботи студента-практиканта під час практики в міру можливості повинен відповідати роботі, яку він виконуватиме після закінчення університету (науково-дослідна робота в лабораторії, робота конструктора, технолога, програміста тощо.). Під час практики особлива увага повинна бути приділена вивченню і дотриманню правил охорони праці і протипожежної безпеки. Кожний студент повинен пройти інструктаж (первинний і на кожному конкретному робочому місці), що має бути оформлено документально. Студенти повинні ознайомитися з умовами праці в основних виробничих підрозділах, організаційно-технічними заходами, що стосуються охорони праці. Особливу увагу необхідно приділити питанням охорони праці при роботі з електроустановками, пожежній безпеці. Необхідно також ознайомитися з станом охорони навколишнього середовища, зокрема, з проблемами забруднення атмосфери і води відходами підприємства, методами очищення повітря і води, багатократного використання води для промислових потреб, правовими аспектами охорони природи.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль — залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Контроль практики здійснюється підприємством та університетом. Контроль з боку виробництва здійснюється як адміністративно-виробничий контроль працівника, а також як студента-практиканта, котрий крім виконуваних ним виробничих функцій повинен виконувати завдання, передбачені програмою практики. Цей контроль здійснюється керівником практики від підприємства, який систематично перевіряє виконання студентом виробничих та навчальних завдань, дає йому відповідні доручення і робить зауваження. При наявності порушень, допущених студентом під час практики, керівник від підприємства повідомляє про це в університет. Контроль практики з боку університету здійснюється викладачем кафедри, що призначений керівником практики, який періодично відвідує підприємства і перевіряє виконання кожним студентом виробничих та навчальних завдань. При відвідуванні підприємства керівником практики від університету студент усно звітує про виконання доручених йому завдань. У випадку порушень студент на вимогу керівника дає письмове пояснення.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності "Комп’ютерні системи та мережі". /Укл. Мельник А.О., Парамуд Я.С. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 31 с. 2. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаціної комісії Національного університету «Львівська політехніка» / В.А.Павлиш, О.Р.Давидчак, А.Г.Загородній, О.Ю.Лозинський, Л.М.Пилипенко, В.М.Свірідов, Д.В.Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).