Проектування засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доцент Морозов Юрій Васильович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати теоретичні основи засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах (КСМ); володіти навиками застосування засобів захисту інформації в КСМ; вміти розробляти методи застосування засобів захисту інформації в КСМ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп’ютерні мережі Захист інформації в комп’ютерних системах Системне програмне забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Еталонна модель OSI: Протоколи захисту інформації. Засоби захисту інформації в КСМ. Засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах, стратегія планування / імплементації захисних заходів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, оцінювання виконаних індивідуальних завдань (30%); підсумковий контроль - контрольний захід, екзамен: письмово-усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Столлинг В. Криптография и защита сетей: принцип и практика. 2- изд: Пер. с агл. М.: Издат. дом "Вильямс", 2001. 2. Вербицький О.В. Вступ до криптології. Львів, Львівський універс., 1998. 3. Ємець В., Мельник А., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів: БаК, 2003.