Технології штучного інтелекту в комп'ютерних та кіберфізичних системах

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: професор Куриляк Дозислав Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: сфери застосування КСШІ; бази знань; логічні моделі подання знань у КСШІ; метод резолюцій; нечіткі множини; методи виведення за нечітких умов; семантичні мережі; продукційні моделі; фрейми; нейронні мережі; методи прийняття рішень; розпізнавання образів; типи задач розпізнавання; методи та алгоритми класифікації образів; теоретичні аспекти машинного перекладу; рівні розуміння та їх класифі­кація; особливості розробки та використання експертних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - комп'ютерні системи; - системне програмування - технології проектування комп'ютерних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні методи КСШІ і їх застосування; Методи формування баз знань Робота з моделями знаньІ Застосування до проектування КСШІ
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (залік): письмова форма (50 %), усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Левитин К.Е., Поспелов Д.А. Будущее искусственного интеллекта.- М.: Наука, 1991. 2. Искусственный интеллект. Кн. 1-3. Под ред. Поспелова Д.А. - М.: Радио и Связь, 1990. 3. Нильсон Л. Принципы искусственного интеллекта. - М.: Радио и Связь, 1985.