Соціальна відповідальність та безпека бізнесу

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.M.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доцент Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань управління підприємствами та організаціями, використовуючи відомі методи. •Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в управлінні підприємствами та організаціями. •Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки .•Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів .•Уміння використовувати професійні знання, навички та компетенції в менеджменті для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікрорівні. •Уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів. • Уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку інноваційних продуктів, приймати оптимальні управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію на усіх рівнях управління. •Уміння на основі проведених досліджень розробити рекомендації щодо ефективного використання людських ресурсів суб’єктам господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Менеджмент • Управління бізнесом Кореквізити: • стратегічне управління інноваційним розвитком • основи інвентики
Короткий зміст навчальної програми: Концепція соціальної відповідальності бізнесу як чинник сталого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства. Організаційно – економічне забезпечення управління соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. Нефінансова звітність в Україні та світі. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування - 30 балів; • ККР - 30 б. • тестовий контроль - 30 балів; •презентація результатів досліджень - 10 балів.
Рекомендована література: 1.Грищук В. К. Соціальна відповідальність : [навч. посіб.] / В. К. Грищук. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с. 2.Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [М.А. Саприкіна, О. Ляшенко, М.А. Саєнсус [та ін.]]. – К. : [б. в.], 2011. – 470 с. 3.Краплич Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – Рівне, 2005. – 74 с. 4. Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності».- К.: Видавництво «Енергія», 2008. 5. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с. 6. Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Соціальна відповідальність бізнесу. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська – Львів: Видання кафедри МО, 2019. – 14 с 7.Бізнес і соціальна відповідальність. Повні уроки. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php.