Інтерфейс "людина-комп'ютер"

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронні обчислювальні машини
Лектор: доц.Березко Леонід Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати проблеми, пов’язані з проектуванням зручних засобів взаємодії користувача з комп’ютером та особливості етапів його створення; вміти вибрати потрібний тип інтерфейсу та адаптувати його до вимог можливих користувачів, користуватись сучасними інструментальними засобами при проектуванні та реалізації інтерфейсу « людина – комп’ютер»; розуміти значення та вплив інтерфейсу на ефективність роботи користувача в системі « людина – комп’ютер ».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Об’єктно-орієнтоване програмування, Комп’ютерні системи, Дослідження і проектування програмних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми дизайну інтерфейсу в системі « людина – комп’ютер ». Чотири основні форми дизайну : UX, UI, IA, IxD. Поняття інформаційної взаємодії. Проектування інформаційної взаємодії. Ітераційний процес проектування інтерфейсу « людина – комп’ютер ». Ергономіка та юзабіліті. Стратегія розробки інтерфейсу. Складові частини інтерфейсу. Процеси вводу-виводу. Процеси діалогу. Опис діалогу. Загальні принципи розташування інформації на екрані. Адаптація в інтерфейсі користувача. Багатовіконні WIMP-інтерфейси. Інтелектуальні інтерфейси.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота (30%) Підсумковий контроль: контрольні заходи, екзамен, письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. В.А. Тудоран. Людино – машинна взаємодія.- Миколаїв: Вид-во НУК, 2015.- 164 c. 2. Уэйншенк С. 100 главних принципов дизайна. Пер. с англ. – СПб: Питер, 2012.- 272 c. 3. Торрес Р.Дж. Практическое руководство по проектированию и разработке пользовательского интерфейса. Пер. с англ.– М.: Издательский дом Вильямс, 2002.- 401 c.