Фахова іноземна мова

Спеціальність: Кіберфізичні системи
Код дисципліни: 7.123.04.M.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Миськів І.С., доц. Пастирська І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань -В1 + Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК): Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота (20): Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (30): Виконання вправ з підручника 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення 5 Діалогічне мовлення 5 Контрольна робота (50)
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.1», Сертифікат №02044. Укладачі Білик О.О., Гавран М.І., Гук Л. І., Марціхів Х.Р.,Проць М.З. Адреса розміщення: http://lpnu.ua/course/view.php?id=3277 Номер та дата реєстрації: Е41-185-191/2017 від 20.11.2017 р. 2.Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2012. 3.Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.2» Сертифікат №02094 Укладачі Вислободська І.М., Залуцька Г.І., Пришляк М.В., Сорока Л.Т. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3308 Номер та дата реєстрації : E41-185-198/2018 від 05.01.2018 р. 4.Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І. 5. Clare A., Wilson JJ. Speakout. Intermediate. Pearson / Longman, 2011. – 175 p. 6. Fuchs M., Bonner M. Focus on Grammar. – Longman, 2000. – 432 p. 7. Словники Німецька мова: 1. Збірник вправ і завдань з німецької мови (базовий рівень А2) = Aufgaben und Ubungen zum Wortschatz und zur Grammatik der Deutschen Sprache (Grundstufe A2) : навч. посіб. / С. В. Дружбяк [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 с. 2. ‘Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009. 3. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 4. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - 4-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 517 с. 5. Словники Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Education: un passeport pour le futur: Практичне завдання з розвитку розмовних навичок французької мови для студентів всіх спеціальностей. Ч.1 /Укл. І.М. Ключковська. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 32 c. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012.–152 с. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 5. Словники