Безпека технологій зв'язку

Спеціальність: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код дисципліни: 7.125.02.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Д.т.н., проф., проф. кафедри захисту інформації Микитин Галина Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати: структуру цифрового передавально/приймального тракту зв’язку; основні математичні моделі каналів зв’язку; 2. Вміти пояснити застосування на практиці процедур дискретизації і квантування сигналів при їх аналогово-цифровому перетворенні; 3. Знати зміст: кодування і шифрування сигналів; елементи імпульсної та неперервної модуляції; методи множинного доступу; 4. Володіти змістом концептуальних підходів до захисту мовної інформації в каналах стаціонарного, супутникового, стільникового зв’язку; 5. Вміти розкрити методологію безпеки безпровідних технологій: GSM, CDMA, WiMAX, LTE; 6. Знати технології захисту інформації в безпровідних сенсорних технологіях Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee; 7. Знати зміст: частотного, часового, частотно-часового скремблювання; шифрування, маскування; вміти пояснити процес інверсії спектру мовного сигналу та процес перетворення з фіксованими перестановками спектральних компонент мовного сигналу при передаванні та в канал та відновленні на приймальній стороні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Теорія інформації та кодування; Комплексні системи захисту інформації. Супутні навчальні дисципліни: Методи цифрової обробки сигналів та зображень; Проектування комплексних систем захисту інформації.
Короткий зміст навчальної програми: Анотація навчальної дисципліни В дисципліні розглядаються елементи передавально/ приймального тракту системи зв’язку. Аналізуються аспекти перетворення аналогового сигналу на рівні: дискретизації, квантування, кодування джерела, шифрування, канального кодування, аналогової/ імпульсної модуляції, ущільнення (множинного доступу). Розглядаються концептуальні підходи до забезпечення безпеки технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку. Розглянута методологія захисту мовної інформації в безпровідних технологіях зв’язку: GSM, CDMA, WiMAX, LTE. Представлені аспекти безпеки безпровідних сенсорних технологій: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. Аналізуються принципи сучасних технологій захисту інформації в передавально/ приймальному тракті технологій зв’язку.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на аудиторних заняттях проводиться з метою прояснення обставин протікання навчального процесу, визначення його результатів у таких формах: • попереднє виявлення рівня знань студентів перед початком занять; • поточна перевірка в процесі засвоєння кожної теми, що вивчається; • оцінка активності студента у процесі лекційних занять; • оцінка активності студента у процесі практичних робіт; • перевірка виконання практичних робіт; • перевірка виконання контрольної роботи; • усне опитування засвоєння знань, набутих у процесі виконання практичних робіт. Підсумковий (екзаменаційний) контроль здійснюється за результатами відповідей на екзаменаційний білет та усного опитування.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Доктрина інформаційної безпеки України. Указ Президента України від 08.07.2009 № 514/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 52. – С. 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514%2F2009 2. Проект Концепції інформаційної безпеки України. – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/done_img/d/30-project_08_06_15.pdf. 3. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с. 4. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – М.: Изд. Дом “Вильяме”. – 2003. – 1104 с. 5. Дудикевич В. Б., Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку / В. Б. Дудикевич, Ю. Р. Гарасим, Г. В. Микитин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – №665. – С. 18–26. 6. Інформаційна модель безпеки технологій зв’язку. [ В.Б. Дудикевич, В.О. Хорошко, Г.В. Микитин, Р.І. Банах, А.І. Ребець] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2014. - №2. – С. 137 – 149. 7. Системи рухомого зв'язку. Навчальний посібник / О. О. Семенова, А. О. Семенов, В. С. Бєлов. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 185 с. 8. Соколов, В. Ю. Безпека безпроводових і мобільних мереж : Навчаль-ний посібник / В. Ю. Соколов, В. Л. Бурячок, М. М. Тадждiнi / ред. перекл. О. П. Райтер. — 2 вид., доп. — К. : КУБГ, 2019. — 130 с. 9. Дудикевич В. Б. Безпровідні сенсорні мережі ZigBee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець, М. В. Мельник // Системи обробки інформації. – 2019. – випуск 2 (157). – С. 114 – 120. 10. Бобало Ю. Я. Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”: [монографія] / [ Бобало Ю. Я., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В. ].– Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2020. – 260 с. Допоміжна: 1. Оцінка якості відновлення мови в захищених безпроводових каналах зв’язку / [Коханович Г. Ф., Беженар Ю. В., Голубничий О. Г., Одаренко Р. С.] // Науково-практичний журнал “Безпека інформації”. – 2012. – № 1. – С. 37–41. 2. Сучасні телекомунікації : мережі, технології, безпека, економіка, регулювання [Текст] : монографія / С. О. Довгий, П. П. Воробієнко, К. Д. Гуляєв ; за заг. ред. С. О. Довгого. – 2-ге вид., допов. – К. : Азимут-Україна, 2013. – 60 3. Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж: монографія / М. Б. Александер, С. М. Балабан, М. П. Карпінський, С. А. Райба, В. М. Чиж. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 160 с. 4. Микитин Г.В. Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – Хмарні обчислення – ІоТ”: інформаційна безпека, моделі управліня інформаційною безпекою/ . Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Ребець А.І. // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 4(141). – С. 83 – 85 5. Микитин Г.В. Комплексна система безпеки кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі” / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2 (148). – С. 84–87.