Комп'ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів

Спеціальність: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код дисципліни: 7.125.02.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: к.т.н., доцент Горпенюк А.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • володіння достатніми знаннями в галузях пов’язаних з інформаційними технологіями, кібербезпекою, інформаційною безпекою, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в даних галузях та визначати ключові тенденції їх розвитку; • знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі інформаційних технологій, інформаційно-комунікаційних систем, систем захисту інформації, кібербезпеки та управління; • знання основних підходів до організації типових комплексів та засобів захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; • здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 125 «Кібербезпека», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження з інформаційної безпеки, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності; • здійснювати вибір засобів, необхідних для реалізації та компонування криптографічних систем; • розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації обладнання; • уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології програмування, • Схемотехніка, • Мікропроцесори в системах ТЗІ, • Основи наукових досліджень та організація науки, • Проектування СЗІ.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Коротка історія і основні тенденції розвитку електронних засобів та їх класифікація. Рівні представлення та процес проектування НВІС. Оператори та дані мови VHDL. Базові конструкції моделей на мові VHDL. Проектування на VHDL.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%); • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Горпенюк А.Я. Електронний навчально-методичний комплекс «Комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних пристроїв» у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. 2. Хомич С.В. Курс лекцій з дисципліни “Мови опису апаратних засобів”. 3. Горпенюк А.Я., Зеляновський Ю.Є. Навчальний посібник для проектування мовою VHDL ПЛІС Altera (FPGA) у середовищі Quartus® II. 4. Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Язык VHDL для проектирования систем на СБИС: Учебное пособие. / ГУАП, СПб., 2001 – 212 с. 5. Поляков А. К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 320 с.: ил. — (Серия «Системы проектирования»). —  ISBN 5-98003- 016-6 6. Стешенко В. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов. — М.: ДОДЭКА, 2000. — 128 с. —  ISBN 5-94020-001-X . 7. IEEE Std 1076-2002 IEEE Standard VHDL Language Reference Manual 8. IEEE Std 1076-2008 IEEE Standard VHDL Language Reference Manual

Комп'ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів (курсовий проект)

Спеціальність: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код дисципліни: 7.125.02.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: к.т.н., доцент Горпенюк А.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі інформаційних технологій, інформаційно-комунікаційних систем, систем захисту інформації, кібербезпеки та управління; • знання основних підходів до організації типових комплексів та засобів захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; • здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 125 «Кібербезпека», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження з інформаційної безпеки, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності; • вміння проектувати моделюючі алгоритми, використовуючи методи сумісної роботи аналітичних і імітаційних компонентів • здійснювати вибір засобів, необхідних для реалізації та компонування криптографічних систем; • розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації обладнання; • уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології програмування, Схемотехніка, Мікропроцесори в системах ТЗІ, Основи наукових досліджень та організація науки, Проектування СЗІ.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Коротка історія і основні тенденції розвитку електронних засобів та їх класифікація. Рівні представлення та процес проектування НВІС. Оператори та дані мови VERILOGHDL. Базові конструкції моделей на мові VERILOGHDL. Проектування на VERILOGHDL.
Методи та критерії оцінювання: • Захист курсового проекту 100%
Рекомендована література: 1. Горпенюк А.Я. Електронний навчально-методичний комплекс «Комп’ютерні методи високорівневого проектування пристроїв захисту» у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. 2. Хомич С.В. Курс лекцій з дисципліни “Мови опису апаратних засобів”. 3. Горпенюк А.Я., Зеляновський Ю.Є. Навчальний посібник для проектування ПЛІС Altera (FPGA) у середовищі Quartus® II. 4. Поляков А. К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 320 с.: ил. — (Серия «Системы проектирования»). —  ISBN 5-98003- 016-6 6. Стешенко В. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов. — М.: ДОДЭКА, 2000. — 128 с. —  ISBN 5-94020-001-X . 7. IEEE 1364-2005 8. IEEE 1800-2012 - IEEE Standard for SystemVerilog