Управління ризиками IT-проектів

Спеціальність: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Код дисципліни: 7.125.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання основних підходів до організації типових комплексів та засобів захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах. 2. Знання основних моделей уразливостей, загроз та атак для обґрунтування варіантів побудови автоматизованої системи моніторингу інформаційної безпеки для інформаційних і комунікаційних систем та її основних складових. 3. Знання методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних процесів та технологій в розподілених інформаційно-комунікаційних системах. 4. Вміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться, вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження, застосовувати сучасні методи проведення експерименту в конкретній галузі знань. 5. Розробляти та тестувати імітаційні моделі, використовуючи мову імітаційного моделювання. 6. Обґрунтовувати та реалізовувати системи захисту розподілених інформаційних ресурсів у інформаційно-комунікаційних системах. 7. Здійснювати вибір засобів захисту інформації для складових інформаційно-комунікаційних систем: операційні системи, активне мережне обладнання, системи мобільних програмних компонентів тощо. 8. Застосовувати міждержавні та вітчизняні стандарти при створенні системи моніторингу інформаційної безпеки та визначати перспективи розвитку систем моніторингу інформаційної безпеки. 9. Застосовувати стандарти у галузі криптографічного захисту інформації та здійснювати вибір конкретних параметрів криптографічних алгоритмів. 10. Здійснювати запобіжні дії щодо протидії загальним методам аналізу криптосистем. 11. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному рівні. 12. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; 13. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 14. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Основи підприємницької діяльності кореквізити: Захист програмного забезпечення, Комплексні системи санкціонованого доступу
Короткий зміст навчальної програми: Сутність ризиків ІТ-проектів. Основні види та чинники виникнення ризиків ІТ-проектів. Підходи до оцінювання та аналізування ризиків ІТ-проектів. Економіко-математичні методи оцінювання та аналізування ризиків ІТ-проектів. Моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень. Основні підходи до управління ризиками ІТ-проектів. Стимулювання проектних дій на підприємстві з урахуванням ризику. Регулювання ризиків ІТ-проектів. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для управління ризиками ІТ-проектів.
Методи та критерії оцінювання: • практичні завдання (30%), контрольна робота (20%) • підсумковий контроль (50 %, диференційований залік): письмова форма (40%) та усне опитування (10%)
Рекомендована література: 1. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344 с. 2. Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І., Вербицька Л.Г. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с. 3. Кузьміних В.О., Тараненко Р.А. Основи управління IT проектами: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 75 с. 4. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2007. 464 с. 5. Петровий Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 396 с. 6. Подольчак Н.Ю., Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Управління економічними ризиками: 1 001 тест: збірник тестових завдань. Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. 268 с.