Соціальна відповідальність та безпека бізнесу

Спеціальність: Адміністрування систем кібербезпеки
Код дисципліни: 7.125.04.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доцент Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань управління підприємствами та організаціями, використовуючи відомі методи. •Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в управлінні підприємствами та організаціями. •Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки .•Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів .•Уміння використовувати професійні знання, навички та компетенції в менеджменті для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікрорівні. •Уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів. • Уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку інноваційних продуктів, приймати оптимальні управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію на усіх рівнях управління. •Уміння на основі проведених досліджень розробити рекомендації щодо ефективного використання людських ресурсів суб’єктам господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Менеджмент • Управління бізнесом Кореквізити: • стратегічне управління інноваційним розвитком • основи інвентики
Короткий зміст навчальної програми: Концепція соціальної відповідальності бізнесу як чинник сталого розвитку. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства. Організаційно – економічне забезпечення управління соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. Нефінансова звітність в Україні та світі. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування - 30 балів; • ККР - 30 б. • тестовий контроль - 30 балів; •презентація результатів досліджень - 10 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Грищук В. К. Соціальна відповідальність : [навч. посіб.] / В. К. Грищук. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с. 2.Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [М.А. Саприкіна, О. Ляшенко, М.А. Саєнсус [та ін.]]. – К. : [б. в.], 2011. – 470 с. 3.Краплич Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – Рівне, 2005. – 74 с. 4. Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності».- К.: Видавництво «Енергія», 2008. 5. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с. 6. Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Соціальна відповідальність бізнесу. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська – Львів: Видання кафедри МО, 2019. – 14 с 7.Бізнес і соціальна відповідальність. Повні уроки. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).