Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Адміністрування систем кібербезпеки
Код дисципліни: 7.125.04.O.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Державна екзаменаційна комісія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: метою магістерської кваліфікаційної роботи є організаційне і/або організаційно-технічне забезпечення питань захисту інформації на підприємстві, окремих його підрозділах, розроблення проектних рішень інноваційного характеру щодо захисту інформації, що ґрунтується на комплексному опануванні теоретичного матеріалу, аналітичних методів дослідження, організаційно-технологічних схем процесів, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань у напрямку спеціалізації.
Завдання: КЗ1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. КЗ5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). КФ3. Здатність досліджувати, розробляти і супроводжувати методи та засоби інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на об’єктах інформаційної діяльності та критичної інфраструктури. ФКС 6. Уміння здійснювати оцінку відповідності системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих стандартів.
Результати навчання: РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами, усно і письмово для представлення і обговорення результатів досліджень та інновацій, забезпечення бізнес\операційних процесів та питань професійної діяльності в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. РН10. Забезпечувати безперервність бізнес/операційних процесів, а також виявляти уразливості інформаційних систем та ресурсів, аналізувати та оцінювати ризики для інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації. РН23. Обґрунтовувати вибір програмного забезпечення, устаткування та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також обмежень щодо них в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на основі сучасних знань у суміжних галузях, наукової, технічної та довідкової літератури та іншої доступної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Тривалість захисту одної роботи (проекту), як правило, не повинна перевищувати 15 хвилин. Для розкриття змісту дипломної роботи (проекту) студентові відводиться не більше ніж 5-7 хвилин. Після доповіді дипломнику можуть бути задані членами ЕК або екзаменаторами, запрошеними на захист, питання з теми МКР або з інших предметів, які мають відношення до теми МКР. Після того, як дипломник відповість на поставлені запитання, зачитується відгук керівника та рецензента. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при захисті МКР, а також про присвоєння студентам-випускникам відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видачу дипломів (загального зразка чи з відзнакою), приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Під час цього засідання члени ЕК підписують протоколи засідань. Студентам, які успішно склали державні іспити, а також захистили МКР, рішенням ЕК присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.
Опис: МКР виконується на підставі глибокого вивчення літератури зі спеціальності (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових видань, нормативної літератури, тощо). МКР повинна складатись з двох частин: пояснювальної записки та презентації. МКР обов’язково містить графічні матеріали (креслення), які наводяться в конструктивній частині проекту. В презентації наводяться матеріали, які висвітлюють основні завдання які ставились перед студентом, результати роботи і висновки. Допускається враховувати в обсяг МКР експериментальні роботи, виготовлення діючої моделі або пристрою, при відповідному скороченні розрахунково-графічної частини. В цьому випадку детальний обсяг роботи визначається кафедрою. Рекомендується видавати теми проблемного характеру, а також комплексні теми, які виконуються групою студентів, при цьому кожен дипломник виконує строго індивідуальне завдання.
Методи та критерії оцінювання: Директор інституту і завідувач кафедри вживають заходів, щоб публічний захист МКР проходив у підготованих до цього приміщеннях та, по можливості, в урочистій обстановці. Захист може відбуватись як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика робіт (проектів), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес. Розклад роботи ЕК, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором з навчальної роботи та оголошується випускникам не пізніше ніж за місяць до захисту МКР. На засіданні ЕК складається протокол. Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. Тривалість захисту одної роботи (проекту), як правило, не повинна перевищувати 15 хвилин. Для розкриття змісту дипломної роботи (проекту) студентові відводиться не більше ніж 5-7 хвилин. Після доповіді дипломнику можуть бути задані членами ЕК або екзаменаторами, запрошеними на захист, питання з теми МКР або з інших предметів, які мають відношення до теми МКР. Після того, як дипломник відповість на поставлені запитання, зачитується відгук керівника та рецензента. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених при захисті МКР, а також про присвоєння студентам-випускникам відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видачу дипломів (загального зразка чи з відзнакою), приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Під час цього засідання члени ЕК підписують протоколи засідань.
Критерії оцінювання результатів навчання: Студент, який має оцінки “відмінно” не менше ніж з 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань - оцінка “добре”, склав державний іспит і захистив дипломний проект з оцінкою відмінно, а також виявив себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом з відзнакою, що записується у протоколі засідання комісії. У тих випадках, коли захист МКР не відповідає кваліфікаційній характеристиці, ЕК приймає рішення про те, що студент не захистив МКР, тобто отримав незадовільну оцінку, що відзначається у протоколі засідання комісії. Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті МКР, відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: A student who has "excellent" grades in at least 75% of all disciplines of the curriculum, and "good" grades in the remaining disciplines and individual tasks, passed the state exam and defended a diploma project with an excellent grade, and also proved himself in the scientific ( creative) work, which is confirmed by the recommendation of the department, is awarded a diploma with distinction, which is recorded in the minutes of the commission meeting. In cases where the defense of the MCR does not meet the qualification characteristics, the EC makes a decision that the student did not defend the MCR, i.e. received an unsatisfactory grade, which is noted in the minutes of the commission meeting. A student who received an unsatisfactory grade at the MKR defense is expelled from the higher education institution. He is issued an academic certificate of the established model
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).