Супервізорні системи керування та збору даних

Спеціальність: Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Код дисципліни: 7.151.06.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Лектор: Лагун Ілона Ігорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – знати основні проблеми, пов’язані з віддаленим керуванням рухомими об’єктами; інформаційні основи систем дистанційного контролю та моніторингу рухомих об’єктів; архітектуру сучасних SCADA-систем; мережі, інтерфейси, протоколи взаємодії в SCADA-системах; основи побудови людино-машинних інтерфейсів (HMI); знати і розуміти наукові і математичні принципи, що лежать в основі пристроїв Інтернету речей; – вміти оцінювати різні варіанти проектних рішень, вибираючи серед них оптимальні; розробляти проектну та конструкторську документацію під час розроблення пристроїв управління рухомими об’єктами з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів, стандартів та інструкцій; розробляти архітектуру SCADA-систем, використовувати програмні засоби сучасних SCADA-систем, здійснювати мережеву взаємодію між SCADA, забезпечувати зв'язок SCADA з зовнішніми додатками (СУБД, електронні таблиці, текстові процесори і т. д.), розробляти людино-машинні інтерфейси.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: комп’ютерні мережі, хмарні технології, інтерфейси та протоколи передачі даних.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Супервізорні системи керування та збору даних» містить опис основних інструментальних засобів побудови систем диспетчерського управління і збору даних в області управління рухомими об’єктами на автомобільному транспорті. Теоретичні та практичні навички роботи з використанням SCADA-технологій дають змогу швидко розв’язувати реальні задачі, пов’язані із розробкою систем управління, збору, обробки, передачі, зберігання та відображення інформації.
Методи та критерії оцінювання: 1. Виконання лабораторних робіт (60 балів) 2. Виконання контрольних робіт (10 балів) 3. Заліковий тест (30 балів)
Рекомендована література: 1. Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI. : Навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 594 с. 2. Трегуб В.Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого керування / В.Г. Трегуб: навч. посіб. – К.: НУХТ, 2005. – 191 с.