Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Код дисципліни: 7.151.06.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Рикованова Ірина Сергіївна, старший викладач
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: предмет і завдання дисципліни; поняття, склад, структуру, методи оцінки основних фондів, види зносу, методи амортизації, показники використання основних фондів; склад, класифікацію, структуру обігових коштів, принципи та методи нормування елементів обігових коштів, шляхи прискорення оборотності обігових коштів; показники собівартості продукції, класифікацію витрат, шляхи зниження собівартості в промисловості; принципи формування цін, методику обчислення доходу, прибутку рентабельності; основні положення концепції вартості грошей у часі, сучасні методи оцінки економічної ефективності інвестицій. вміти: розрахувати показники використання і рівень зносу основних фондів, амортизаційні відрахування; розрахувати показники використання обігових коштів, абсолютне і відносне вивільнення обігових коштів у результаті прискорення їх оборотності; розрахувати структуру собівартості, зміни собівартості під впливом різних факторів; розрахувати показники ефективності діяльності підприємства: дохід, прибуток, рентабельність; визначити економічну ефективність інвестиційного проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни:Економіка і організація виробництв Супутні та наступні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Лекційні заняття 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 2. Основні фонди (необоротні активи) підприємства 3. Оборотні кошти (активи) підприємства 4. Персонал підприємства 5. Фінансові та нематеріальні ресурси підприємства 6. Собівартість продукції підприємства 7. Управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю підприємства. Маркетингова діяльність підприємства 8. Фінансово-економічні результати діяльності, економічні ризики, реструктуризація і санація, банкрутство та ліквідація підприємства Практичні (семінарські, лабораторні ) заняття 1. Розрахунок вартості основних фондів 2. Знос та амортизація основних фондів підприємства 3. Розрахунок показників використання оборотні фондів та оборотних засобів, їх структура та склад 4. Розрахунок чисельності персоналу на виробничій дільниці. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Розрахунок показників продуктивності праці 5. Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві 6. Розрахунок і аналіз собівартості продукції підприємства 7. Оцінка фінансових результатів діяльності 8. Розрахунок економічної ефективності виробничих інвестицій Самостійна робота 1. Підготовка до лекційного курсу 2. Підготовка до практичних занять 3. Виконання контрольної роботи 4. Підготовка до підсумкового контролю
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях у вигляді фронтального та індивідуального опитування, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій тощо. Підсумковий (семестровий) контроль – залік – навчальних досягнень студентів на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни складається з письмової та усної компоненти. Поточний контроль: Практичні заняття – 50б., Контрольний захід (КЗ) -50б.
Рекомендована література: Базова 1. Крикавський Є.В. Економіка і фінанси підприємств : Навчальний посібник / Є.В.Крикавський, З.С. Люльчак. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 696 с. 2. Осипов В.І. Економіка підприємства : Підручник. – Одеса: «Маяк», 2005. – 724 с. 3. Економіка підприємства. Підручник./ред. Покропивний С.Ф. - К.: КНЕУ, 2001, 328 с. 4. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр,. 2002. – 216 с.: іл. 5. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.:Вікар, 2001. – 178 с 6. Протопопова В.О.,. Полонський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ:ЦУЛ,2002.–220 с. 7. Сотник І.М. Економіка енергетики : Навч. Посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с. 8. Федишин Б.П. Економіка енергетики : Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2003. – 160 с. Допоміжна 1. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Пресс, 2001. – 301 с. 2. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник /С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, С.Ф.Покропивного - К.: КНЕУ, 2000, – 328 с. Інформаційні ресурси 1. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) (Із змінами, внесеними згідно із Законами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.