Віброметрія

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Мирослав Тихан
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - основи оптико-механічних функціональних вузлів мехатроніки; - методику розрахунку типових вузлів мехатронних пристроїв; - теоретичні основи побудови та принципу роботи мехатронних пристроїв, їх розрахунок; - функціональні та конструктивні особливості оптико-механічних вузлів мехатронних засобів. Підготовлений фахівець повинен вміти: - проводити попередній розрахунок оптико-механічних типових вузлів та мехатронних пристроїв; - застосувати елементи оптико-механічних систем; -використати при проектуванні конструктивні особливості оптико-механічних вузлів та мехатронних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: фізика; інженерна механіка; основи точності мехатронних засобів; основи мехатроніки; електро-механічні вузли мехатроніки. кореквізити: інтелектуальні мехатронні системи; моделювання електронних вузлів; моделювання в приладобудуванні
Короткий зміст навчальної програми: Цією дисципліною ставиться завдання вивчення теоретичних засновків і принципів дії спеціальних механізмів оптичних систем і навчити їх самостійно виконувати розрахунок оптико-механічних пристроїв. Оптичні освітлювальні системи. Лупа і мікроскоп. Телескопні системи. Фотографічний об’єктив. Оптика телевізійних систем. Проекційні системи. Оптичні фотоелектричні системи. Оптичні системи для лазерів. Оптичні системи подвійної симетрії. Абераційний розрахунок оптичних систем.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%), • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Андреев Л.Н., Грамматин А.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Сборник задач по теории оптических систем. – М.: Машиностроение, 1987. – 192 с. 2. Апенко М.И., Запрягаева Л.А., Свешникова И.С. Задачник по прикладной оптике / Учеб. пособие для студ. оптич. специальностей вузов. – М.: Недра, 1987. – 310 с. 3. Бегунов Н.Н., Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем / Учебн. для оптич. спец. вузов; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – 432 с. 4. Паламарчук В.О. Вступ до технології оптичного приладобудування / Навч. посібн.; Каф. оптики Чернівец. ун-ту. – Чернівці, 1977. – 65 с. – (НБ ЛДУ І 355036 ) 5. Турыгин И.Г. Прикладная оптика: Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы; Методы аберационного расчета оптических систем. – М.: Машиностроение, 1966. –431 с. - (НБ ЛДУ ІІ 111023) 6. Элементы приборных устройств (основной курс). В двух частях под редакцией О.Ф.Тищенко. М.: Высшая школа, 1982 г.