Моделювання гетерогенних комп'ютерних систем

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Моделювання гетерогенних комп'ютерних систем (курсова робота)

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.021
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: доц. Вельган Р. Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: концепції технології інтернету речей; правила побудови документів HTML; основні властивості каскадних таблиць стилів; основні елементи об’єктної моделі браузера; правила побудови і основні елементи сценаріїв мовою JavaScript; PHP - скриптова мова програмування для ґенерування HTML-сторінок, правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв мовою PHP; правила взаємодії серверних сценаріїв мовою PHP з сервером БД MySQL; вміти: створювати пристрої, здатні обмінюватись даними в мережі інтернету речей; створювати і керувати базами даних; реалізовувати веб-інтерфейс з використанням засобів каскадних таблиць стилів CSS; створити серверний сценарій мовою PHP та забезпечити його взаємодію з базою даних на сервері MySQL. бути здатним: алгоритмізувати та програмувати окремі підсистеми на сучасних платформах розроблення програмних продуктів, орієнтованих на Internet технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика; Програмне забезпечення мехатронних засобів; Мікрокомп'ютерні вузли мехатронних засобів. Кореквізити: Моделювання електронних вузлів у приладобудуванні; Інформаційне забезпечення проектування, виготовлення і тестування виробів.
Короткий зміст навчальної програми: поняття про розподілені системи; концепція інтернету речей (IoT) і даних; віддалене та розподілене опрацювання інформації; апаратне забезпечення для IoT; основи мови гіпертекстової розмітки HTML, CSS - засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінки; основи об'єктно-орієнтованого програмування в JavaScript; PHP - скриптова мова програмування для ґенерування HTML-сторінок, правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв мовою PHP; основи MySQL
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік): 100%
Рекомендована література: Bell C. MySQL for the Internet of Things / Charles Bell. - Berkely, CA, USA : Apress, 2016, 335 p. McPeak J. Beginning JavaScript, 5th Edition / Jeremy McPeak. - Birmingham, UK : Wrox Press Ltd., 2015, 768 p. W3Schools Online Web Tutorials / Refsnes Data URL: http://www.w3schools.com/