Інформаційне забезпечення проектування, виготовлення і тестування виробів

Спеціальність: Інформаційні технології в приладобудуванні
Код дисципліни: 7.152.05.E.018
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Ю.Гірняк
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти використовувати набуті знання для створення інформаційного забезпечення в середовищі LabVIEW; • знати основи побудови віртуальних інструментів в середовищі LabVIEW; • вміти аналізувати та використовувати вже готові структури, створені в середовищі LabVIEW; • вміти створювати необхідні для вирішення поставленої задачі з проектування, виготовлення чи тестування інструменти засобами програмного середовища LabVIEW; • вміти організовувати збір та накопичення даних засобами програмного середовища LabVIEW; • вміти аналізувати та демонструвати дані засобами програмного середовища LabVIEW.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Програмне забезпечення мехатронних засобів, • Проектування віртуальних мехатронних систем, кореквізити: • Моделювання електронних вузлів, • Cучасні технології проектування інформаційних приладобудівних систем, • Моделювання гетерогенних комп’ютерних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Можливості та специфіка LabVIEW. Робота в середовищі LabVIEW. Опис елементів палітри LabVIEW. Керуючі структури LabVIEW. Масиви і грона (кластери). Елемент Formula Node. Рядки. Робота з файлами.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних та лабораторних робіт, усне опитування (30%), • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Дорожовець М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем. Посібник / М. Дорожовець, О.Івахів, В.Мокрицький - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 2. Пейч, Л. И. LabVIEW для новичков и специалистов / Л. И. Пейч, Д. А. Точилин, Б. П. Поллак. – М. : Горячая линия – Телеком, 2004. – 384 с. 3. Демирчяна, К. С. Использование виртуальных инструментов LabVIEW / под ред. К. С. Демирчяна, В. Г. Миронова. –М. : Солон-Р; Радио и связь; Горячая линия – Телеком, 1999. – 268 с. 4. Учебный курс LabVIEW Express. Базовый курс 1. – М. : National Instruments Corporation, 2003. – 354 с. (Электронная копия ni.com; www.labview.ru). 5. Дивин, А. Г. Автоматизация измерений, контроля и испытаний : лабораторный практикум. Ч. 1 : Основы работы впрограммной среде LabVIEW // А. Г. Дивин, В. М. Жилкин, А. Д. Свириденко. – Тамбов : Издво Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. –44 с. 6. Автоматизация измерений, контроля и испытаний : учебное пособие / С. В. Мищенко, А. Г. Дивин, В. М. Жилкин, С. В. Пономарев, А. Д. Свириденко. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 116 с. – 100 экз. – ISBN 5-8265-0604-0 (978-5-8265-0604-2).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).